Raportet

Pasqyrat financiare për vitin 2020

Pasqyrat financiare për vitin 2019

Pasqyrat financiare për vitin 2018

Pasqyrat financiare për vitin 2017