Ne investojmë në njerëz


Skuadër internacionale
Rrethine moderne
Rritje dhe zhvillim
Jini te shperblyer

Punonjësit tanë

Punonjësit tanë duhet të kenë kualifikimet, njohuritë dhe përvojën e duhur për të kryer shërbimet cilësore të ofruara nga kompania jonë. 

Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë të aftë, të rinj dhe me përvojë të gjërë ndërkombëtare në fushën e financave, investimeve bankare, inxhinierisë financiare, matematikës dhe informatikës. Bashkëpunimi ynë me ekspertë nga SHBA-të dhe BE-në dhe kompani të shumta investimesh, në formën e këshillave dhe rekomandimeve, riafirmojnë angazhimin dhe devotshmërinë tonë në ofrimin e zgjidhjeve me cilësi të lartë për klientët tanë.

Fletëparaqitje


Lejohen vetem formatet PDF dhe WORD