Predpisi

Predpisi

Splošni pogoji poslovanja

Preberite več

Politika izvrševanja naročila

V središču naše korporativne kulture in etike je poštena obravnava naših strank. Naša dolžnost je, da ravnamo pregledno, pravično, profesionalno in v najboljšem interesu naših strank.

Z vidika izvrševanja naročil bomo naredili vse potrebne korake, da bomo dosegli najboljši možen rezultat pri izvrševanju naročil strank ali pri prenosu naročil drugim entitetam ali izvršilnim mestom. Menimo, da je najboljši možni rezultat tisti, ki strankam v najkrajšem možnem času zagotovi najboljšo možno skupno ceno (vključno s stroški).

V času oddaje naročila za nakup ali prodajo CFD-ja prek naše trgovalne platforme trgujete s podjetjem kot z nasprotno stranjo v pogodbi. Podjetje ima tudi vlogo tržnika.

Pod tem se razume:

Pri vseh transakcijah trgujete z nami kot z nasprotnjo stranjo v CFD pogodbi. Pozicije, na katerih ste trgovali z nami, lahko zaprete.
Vaše pozicije pa ni mogoče prenesti na nobeno tretjo regulirano investicijsko družbo. To je ena glavnih razlik v primerjavi s trgovanjem z delnicami. Pri trgovanju z delnicami lahko svoj položaj in trgovanje prenesete k drugi investicijski družbi - posredniku. V primeru trgovanja s CFD pa je zapiranje pozicij možno samo pri posredniku in podjetju, s katerim ste sprva začeli trgovanje.

V primeru, da ustvarite dobiček, ustvarimo kot Družba izgubo in obratno - ko vi ustvarite izgubo pri trgovanju, mi ustvarimo dobiček.

Naše cene in način, kako jih oblikujemo

Družba navede dvosmerno ceno za vsak CFD, ki ga ponuja. Ta dvosmerna cena je sestavljena iz ponudbene cene (nižja cena, ki je cena, po kateri lahko stranka "proda" CFD) in cene povpraševanja (višja cena, ki je cena, po kateri lahko stranka kupi CFD). Razlika med ponudbeno ceno in ceno povpraševanja za vsak CFD, ki ga ponujamo, se imenuje "marža" (spread). Naš cilj je ponuditi konkurenčne cene ponudbe in povpraševanja, vključno s stroški naših storitev na margini.

Naši tako imenovani spreadi so spremenljivi, kar pomeni, da se bodo spreminjali glede na tržne razmere in razpoložljivo likvidnost. Spreadi predstavljajo najboljše cene ponudbe in povpraševanja, ki jih lahko dobimo pri naših ponudnikih likvidnosti, osnovnih trgih premoženja ali drugih ponudnikih podatkov.

Spread strošek

Spread je dejansko vaš strošek za odprtje nove pozicije / odprtje naročila za trgovanje. Dodatne pristojbine se ne zaračunavajo.

Najboljše izvrševanje naročila

Najboljše izvrševanje naročil je postopek, s katerim si LPS prizadeva doseči čim boljši rezultat pri izvrševanju naročil strank. Opredelitev najboljšega možnega rezultata je lahko predmet sprememb, saj lahko upoštevamo številne izvršilne dejavnike in določimo njihov relativni pomen na podlagi značilnosti posamične stranke, velikosti naročila, naročil, ki jih prejmemo, in osnovnih finančnih instrumentov, ki jih ponujamo. Cene in stroški so izjemnega pomena pri izvajanju transakcij za naše stranke.

Ko LPS izvrši naročila v imenu strank, se najboljša izvedba določi na podlagi skupnega zneska, ki ga plača stranki ali s strani stranke, razen če namen izvrševanja naročila določa drugače. Skupna provizija je sestavljena iz cene CFD za finančni instrument v izvedenem finančnem instrumentu, in stroškov neposredno povezanih z izvršitvijo naročila, kot so provizije za izvršitev, obračun in poravnava, pa tudi vseh drugih provizij za tretje osebe, ki sodelujejo pri izvršitvi naročila. Pri oceni, ali je bila dosežena najboljša izvedba, LPS ne upošteva stroškov, ki jih bo stranka plačala ne glede na to, kako je naročilo izvršeno.

Poleg vseh sprejetih ukrepov in koristi ponudnika likvidnosti kot eksterne nasprotne strani Družba ni dolžna izvajati posla, v katerem ocenjuje, da bo tveganje preseglo razpoložljivo likvidnost na osnovnem trgu. Za večje transakcije lahko zaračunamo dodatne pristojbine ali stroške po naših cenah. Če stranka ponovi transakcije, jih bo LPS kumulativno pregledal z namenom določitve morebitnega dodatnega nadomestila.

Pretvorba valut

Naložbe v CFD z osnovnimi sredstvi navedenimi v valuti, ki ni vaša osnovna valuta, lahko pomenijo valutno tveganje. Ker se v tem primeru CFD poravna v valuti, ki ni vaša osnovna valuta, lahko pretvorba v osnovno valuto vpliva na vaš končni rezultat.

Strošek prenosa čez noč (SWAP)

Poleg provizij, ki jih določa pogodba, je naročnik dolžan plačati dnevno pristojbino (SWAP) za vsako odprto pozicijo čez noč. Prenos čez noč se zaračuna dnevno na vseh pozicijah, ki ostanejo odprte. Način izračuna tovrstne pristojbine se razlikuje glede na vrsto osnovnega sredstva ali finančnega instrumenta, za katerega velja CFD. Prav tako je znesek pristojbine čez noč različen za različne instrumente, odvisno od obrestne mere, povezane z določenim instrumentom ali valuto, in dodatne provizije, ki jo določimo.

Mesta izvrševanja naročil

Mesta izvrševanja naročil so subjekti, ki se jim dostavljajo naročila ali jim podjetje pošilja naročila za izvršitev. Za namene naročil, ki jih naročnik odda podjetju, kot je bilo že omenjeno, Družba ves čas deluje kot glavna pogodbena stran v imenu stranke. Tudi ko družba naročila za izvršbo prenese na tretje osebe za zagotavljanje likvidnosti, ostane edina nasprotna stran vašega trgovanja. Zato je podjetje edino mesto za izvrševanje naročil strank.

S sprejemom tega Pravilnika stranka potrjuje, da naročila, poslana podjetju niso prevzeta ali izvršena na organiziranem trgu ali v večstranskem trgovinskem sistemu (MTF), temveč se izvajajo v prosti prodaji ("OTC") prek trgovalne platforme s katero razpolaga Družba in je zato posledično stranka lahko izpostavljena večjim tveganjem.

Informacijska politika za male vlagatelje

Družba bo stranki poslala obvestilo o naslednjem:

 • čas in kraj prejema naročila, spremembe in preklic naročila;
 • sprejem ali zavrnitev izvršitve naročila z navedbo razlogov za zavrnitev naročila, takoj po prejemu naročila in najkasneje naslednji delovni dan od dneva prejema / zavrnitve naročila.

Družba bo stranko obvestila o vsaki pomembni spremembi posredovanih informacij s trajnim nosilcem podatkov ali na način, določen v pogodbi.

Informacije o zaščiti finančnih instrumentov

Družba lahko uporablja finančne instrumente z računa stranke samo na podlagi naročila stranke.
Družba je vzpostavila ustrezne sisteme za zaščito lastninskih pravic strank, ki preprečujejo uporabo finančnih instrumentov strank za račun Družbe ali za račun drugih strank, razen z izrecnim soglasjem stranke:

 • računi finančnih instrumentov družbe so ločeni od računov strank;
 • finančni instrumenti strank niso v lasti in ne vstopajo v premoženje družbe in jih ni mogoče uporabiti za plačilo obveznosti pooblaščene banke do upnikov;
 • finančni instrumenti strank ne morejo biti vključeni v likvidacijsko ali stečajno maso družbe niti uporabljeni za plačilo njenih obveznosti;
 • Družba ne sme zastaviti ali odsvojiti finančnih instrumentov v lasti stranke brez njegovega predhodnega pisnega dovoljenja,
 • Družba ne more, da:

       ◦  izvršuje naročila strank na način, ki ni v skladu z zakoni in akti Komisije, tj. Akti reguliranega trga ali MTP,
        ◦ kupuje, prodaja ali izposoja za svoj račun enake finančne instrumente, ki so predmet naročila stranke, preden ukrepa po naročilu stranke.

Družba je dolžna precizno in natančno voditi evidence, račune in korespondenco, povezane s stranko, jih redno usklajevati z evidencami in računi tretjih oseb, ki imajo v lasti strankino premoženje, jih voditi tako, da bodo kadar koli in takoj ločevale strankino premoženje od premoženja drugih strank in premoženje same družbe ter kadar se premoženje stranke vodi na zbirnem računu.

Politika razvrščanja strank

Ta pravilnik predpisuje pravila poslovnega ravnanja in obveznosti investicijske družbe (v nadaljnjem besedilu: družba) v zvezi s seznanjanjem strank z vsemi posli s finančnimi instrumenti, ki jih opravlja družba, razvrščanjem strank in stopnjo zaščite strank glede na njihovo razvrstitev, možnosti, da se zahteva razvrstitev v druge kategorije in naložbena tveganja za nekatere vrste finančnih instrumentov, vse glede na strankino znanje, izkušnje in finančno stanje.

RAZVRSTITEV STRANK

V skladu z določbami zakona in ustreznimi predpisi je družba dolžna svoje stranke razvrstiti v eno od dveh kategorij pred izvajanjem investicijskih storitev:

• kategorija malih vlagateljev
• kategorija profesionalnih vlagateljev

Poklicni vlagatelj se šteje za stranko, ki ima dovolj znanja, izkušenj in strokovnega znanja za samostojno odločanje o naložbah in pravilno oceno s tem povezanih tveganj.

Mali vlagatelj je katera koli druga stranka ali vlagatelj, ki ni obravnavana kot profesionalni vlagatelj.

Investicijsko podjetje je dolžno vsako stranko prek kanalov obveščanja obveščati o:

kategoriji strank, v katero je uvrščena;
stopnji zaščite interesov, ki ji bo zagotovljena;
možnosti, da se zahteva razvrstitev v drugo kategorijo strank, pa tudi vse spremembe stopnje zaščite, ki izhajajo iz takšne odločitve.
Naročnik je odgovoren za točnost, popolnost in resničnost posredovanih informacij, potrebnih za strankino oceno.

Naročnik je odgovoren za škodo, povzročeno z zagotavljanjem netočnih, nepopolnih ali neresničnih informacij.

Mali vlagatelji

Mali vlagatelji so vsi vlagatelji - naročniki, ki se ne štejejo za profesionalne vlagatelje ali kvalificirane vlagatelje. Družba je dolžna skleniti pogodbo z majhnimi vlagatelji, v kateri bodo opredeljene mednarodne pravice in obveznosti.

Družba malim vlagateljem zagotavlja najvišjo možno raven varnosti in druge pravice, ki jih malim vlagateljem zagotavlja zakon o kapitalskem trgu in podzakonski predpisi o delovanju investicijske družbe v najboljšem interesu vlagatelja.

Zaščita, ki jo podjetje zagotavlja vlagateljem, uvrščenim v kategorijo malih vlagateljev, se bo nanašala predvsem na izvrševanje naročil pod najugodnejšimi pogoji za vlagatelja v skladu s politiko izvrševanja naročil ter na zaščito vlagateljevih interesov in premoženja.

Družba je dolžna malemu vlagatelju zagotoviti popolne informacije pred in ob zagotavljanju investicijskih storitev.

Poklicni vlagatelji in sprememba statusa

Poklicni vlagatelj je vsak vlagatelj, ki ima dovolj izkušenj, znanja in strokovnega znanja za samostojno odločanje o vlaganju in pravilno oceno s tem povezanih tveganj. V vsakem primeru se v skladu z določbo 53. člena zakona o trgu kapitala za poklicnega vlagatelja šteje:

1. Subjekt, ki ima dovoljenje za delo ali nadzorni organ pri poslovanju na finančnih trgih, kot so:
a) Kreditne institucije;
b) Investicijske družbe;
c) Druge finančne institucije, ki imajo delovno dovoljenje ali nadzorujejo subjekte;
d) Zavarovalnice;
e) Subjekti za skupne naložbe in njihove družbe za upravljanje;
f) Pokojninski skladi in njihove družbe za upravljanje;
g) Trgovci z blagom in izvedenimi finančnimi instrumenti;
h) Drugi institucionalni vlagatelji.

2. Veliko podjetje, ki izpolnjuje dva od naslednjih pogojev:
a) Skupno premoženje vsaj 20.000.000 EUR;
b) Imeti letni neto dohodek najmanj 40.000.000 EUR;
c) Imeti kapital najmanj 2.000.000 EUR.

3. Vlada, centralna banka, mednarodne organizacije, kot so Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, Evropska centralna banka, Evropska investicijska banka in druge podobne mednarodne organizacije;

4. Drugi vlagatelji, katerih pretežna dejavnost je vlaganje v finančne instrumente, vključno s subjekti, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem sredstev ali drugimi finančnimi transakcijami.

5. Če je podjetje iz prejšnjega člena vlagatelj v družbo, je dolžno vlagatelja pisno obvestiti, da se lahko na podlagi razpoložljivih podatkov šteje za poklicnega vlagatelja, zato se kot tak investitor obravnava z nižjo stopnjo zaščite, razen če ni drugače dogovorjeno.

Kvalificirani zakupnik

Kvalificirani zakupniki so investicijske družbe, investicijski skladi in njihove družbe za upravljanje, pooblaščene kreditne institucije, zavarovalnice, pokojninski skladi in njihove družbe za upravljanje, druge finančne institucije, javni organi, vključno z organi za upravljanje javnega dolga, centralne banke, mednarodne organizacije in drugi pooblaščeni organi.

Obravnava malih vlagateljev in sprememba statusa

Pred sklenitvijo pogodbe o opravljanju storitev z majhnim vlagateljem je družba dolžna zbrati, torej zahtevati od vlagatelja podatke o njegovem znanju in izkušnjah na področju naložb, ki so pomembni za finančni instrument oz. storitev, ki se ponuja ali zahteva, da se oceni, v kolikšni meri je ta finančni instrument ali storitev primerna za vlagatelja.

Informacije v zvezi z vlagateljevim znanjem in izkušnjami, ki ustrezajo vrsti vlagatelja, vrsti in obsegu storitve, vrsti transakcije, vključno z zapletenostjo in tveganji, vključujejo zlasti:

a) Vrsta storitve, transakcije in finančni instrumenti, ki jih vlagatelj pozna,
b) Vrsta, količina in pogostost vlagateljevih transakcij s finančnimi instrumenti in obdobje, v katerem se izvajajo;
c) Stopnja izobrazbe (poklicna kvalifikacija), poklic, torej poklic in naziv vlagatelja.

Če družba meni, da na podlagi informacij iz prvega in drugega odstavka tega člena izdelek ali storitev ni primeren za vlagatelja, je dolžna na to opozoriti vlagatelja.

Investicijska družba se lahko zanese na informacije, ki jih dobi od vlagatelja, kot resnične in popolne in ne odgovarja za škodo, če pridobljene informacije niso resnične ali popolne, razen kadar je bilo znano ali bi moralo biti znano, da so podatki, ki jih dal vlagatelj, zastareli, napačni ali nepopolni.

Če vlagatelj ne želi posredovati podatkov iz drugega odstavka tega člena ali če o svojem znanju in izkušnjah ni dal dovolj podatkov, ga družba pisno opozori, da ni mogoče ugotoviti, ali so predvidene storitve in izdelki zanj primerni.

Pravilnik o tarifi

Ta pravilnik opredeljuje zneske / odstotke provizije (pristojbine) za opravljanje storitev, oziroma provizije, ki jih družba zaračuna svojim strankam pri opravljanju rednih dejavnosti.

Posredništvo

Posredniške provizije so provizije, ki jih družba zaračuna za izvršitev naročila za račun stranke ali za sprejem in prenos naročil, ki jih je treba izvršiti, ki se nanašajo na finančne instrumente.

Provizije bi lahko opredelili na naslednji način:

1. Po številu lotov;

2. Kot fiksni znesek denarja;

3. Izražene v odstotkih, brez minimalne pristojbine.

4. Stroški prenosa čez noč (SWAP)

 

Provizije po številu lotov

Provizije po številu sklopov se zaračunajo od 0 USD do 45 USD.

Provizija kot fiksni znesek denarja

Provizija kot fiksni mesečni znesek denarja, ki ustreza stroškom, ki jih ima podjetje za opravljanje storitev za stranko, plus marža, ki jo podjetje izračuna in zaračuna stranki.

Provizija v odstotkih

Najnižja provizija je 0% (brez provizije), najvišja pa 1%. Odstotki se nanašajo na skupno tržno vrednost posla, ko gre za prenosljive vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in naložbene enote. Zgoraj omenjeni odstotki, ko gre za izvedene finančne instrumente (opcije, terminske pogodbe, swap, pogodbe z razliko v ceni (CFD-ji) in drugi), se nanašajo na skupno vrednost osnovnih sredstev, ki jih vsebuje izvedeni finančni instrument, in ne na skupno vrednost samega izvedenega finančnega instrumenta.

Stroški prenosa čez noč (SWAP)

Dnevno zaračunavanje stroškov prenosa čez noč za obnovo lahko velja za vsako odprto pozicijo valutnih parov / CFD ob zaključku trgovalnega dne LPS. Če takšna dajatev stopi v veljavo, bo bodisi od vas zahtevano, da jo plačate neposredno nam ali pa jo plačamo mi Vam, odvisno od vrste FX/ CFD in narave Vaše odprte pozicije. Metoda izračuna stroška prenosa čez noč se lahko razlikuje glede na vrsto FX / CFD na katerega se to nanaša.

Stroškom prenosa čez noč se je mogoče izogniti, če vse odprte pozicije zaprete še pred koncem dneva.

Provizija se zaračuna samo za naročila, ki so bila realizirana.

Merila za določitev provizije so odvisna od potencialnih stroškov podjetja, da lahko naročilo realizira v imenu stranke, med temi so stroški organizatorjem trga. Pristojbine so odvisne tudi od vrste finančnega instrumenta in trga, na katerem se trguje, njegove likvidnosti, dostopnosti in vrste instrumenta.

Med sklenitvijo pogodbe z vsako stranko se vnaprej določi natančen znesek provizije, ki velja za posredniške storitve nekaterih finančnih instrumentov, odvisno od meril za njegovo določitev.

Upravljanje portfelja

Provizije za storitve upravljanja portfelja so provizije za upravljanje in uspešnost:

Provizija za upravljanje je fiksni znesek, izražen v odstotkih, opredeljen s pogodbo s stranko, ki se nanaša na letno raven in se izračuna dnevno glede na skupno tržno vrednost portfelja stranke, s katero družba upravlja v danem trenutku.

Letni znesek upravljalne provizije je določen in se lahko giblje od najmanj 0% do največ 3%.

Merila za določitev zneska provizije so odvisna od vrste izdelka, tj.naložbene strategije, za katero se stranka odloči, od želje stranke glede tveganja in pričakovanega donosa ter od zneska provizije za uspešnost.

Provizija za uspešnost se izračuna enkrat letno in predstavlja odstotek ustvarjenega dohodka za račun stranke. Najnižji znesek provizije je 0%, najvišji znesek pa 25% ustvarjenega dohodka za račun stranke v določenem koledarskem letu.

Merila za določitev zneska provizije so odvisna od vrste izdelka ali naložbene strategije, za katero se stranka odloči, od želje stranke glede tveganja in pričakovanega donosa ter od zneska upravljavskih rezervacij.

V pogodbi, sklenjeni z vsako stranko, je vnaprej določen natančen znesek provizije, ki velja za storitve upravljanja portfelja, odvisno od meril za njihovo določitev.

Investicijsko svetovanje

Družba za opravljanje dejavnosti investicijskega svetovalca zaračuna provizijo v skladu s pogodbo, sklenjeno s stranko.

Družba za stranko pripravi dnevna finančna poročila s področja naložb s strokovno analizo trga. Poročilo vsebuje oceno finančnih instrumentov ter tržno oceno in analizo z namenom zagotavljanja informacij stranki, ki ji bodo omogočile pravilno uresničevanje zastavljenih naložbenih ciljev.

Najnižji znesek provizije na eno dnevno poročilo znaša 50 EUR, najvišji znesek provizije na  dnevno poročilo pa 500 EUR, odvisno od meril za določitev provizije.

Merila za določitev višine provizije za izvajanje investicijskega svetovanja so naslednja:

 1. Vrsta stranke
 2. Obseg analiziranih podatkov
 3. Velikost portfelja, ki se analizira (število finančnih instrumentov, sektorjev, trgov, makroekonomska analiza ...)
 4. Časovni okvir, ki ga opazujemo v analizi
 5. Število uporabljenih kazalnikov, razmerij in pomembnih dejavnikov pri izdelavi analize
 6. Dolžina (celovitost) poročila


V pogodbi, sklenjeni z vsako stranko, je vnaprej določen natančen znesek provizije, ki velja za storitve investicijskega svetovanja tej stranki, odvisno od meril za njihovo določitev.

Izvršni direktor družbe ima pravico določiti nižje stopnje provizij in provizij ali pa jih v nekaterih primerih lahko izključi, odvisno od interesov družbe in njenih strank ter gibanja trga.
 

Izjava o tveganju

Trgovanje s CFD-ji je zelo špekulativno, vključuje znatno tveganje izgube in ni primerno za vse vlagatelje, temveč le za tiste stranke, ki:

a) Razumejo in so pripravljene prevzeti povezana ekonomska, pravna in druga tveganja;

b) So izkušene in dobro seznanjene s trgovanjem z izvedenimi finančnimi instrumenti in osnovnimi vrstami sredstev;

CFD-ji so zapleteni instrumenti zato gre pri trgovanju z njimi za visoko tveganje hitre izgube denarja zaradi vzvoda. Visoka stopnja vzvoda lahko deluje tako proti vam kot tudi za vas. Preden se odločite za trgovanje s takimi produkti s finančnim vzvodom, natančno preučite svoje naložbene cilje, raven izkušenj in nagnjenost k tveganju. Razmislite, ali razumete, kako CFD-ji delujejo in ali si lahko privoščite, da tvegate izgubo denarja. CFD-ji niso primerne naložbe za pokojninske sklade. CFD transakcije spadajo med najbolj tvegane vrste naložb in lahko povzročijo velike izgube. Kot stranka izjavljate, jamčite in se strinjate, da razumete ta tveganja, da ste pripravljeni in sposobni finančno in na drugi način prevzeti tveganja trgovanja s CFD-ji in da morebitna izguba vseh razpoložjivih sredstev na računu ne bo spremenila vašega življenjskega sloga.

Obstaja možnost, da bi utrpeli izgubo nekaterih ali vseh začetnih naložb, zato ne bi smeli vlagati denarja, za katerega si ne morete privoščiti izgube.

Zavedati se morate vseh tveganj, povezanih s trgovanjem na margini, in če imate kakršne koli dvome, poiščite nasvet pri neodvisnem finančnem svetovalcu.

Upoštevajte, da se lahko uporabljajo provizije, pristojbine in drugi stroški, ki bodo kot takšni vplivali / zmanjšali dobiček (če obstaja) ali povečali izgubo. Pred trgovanjem s finančnimi instrumenti se morate seznaniti z vsemi stroški, za katere boste odgovorni, ne glede na to, ali gre za vnaprej določen znesek ali spremenljivko.

OTC transakcije

Pri trgovanju s CFD-ji pri nas, tovrstne transakcije ne bodo izvršene na priznani ali določeni borzi in so poznane kot OTC transakcije. Vse pozicije, sklenjene z nami, morajo biti zaprte pri nas in jih ne sme zapreti noben drug subjekt. Transakcije OTC lahko vključujejo večje tveganje, ker ni borznega trga, na katerem bi lahko zaprli odprto pozicijo. Lahko se zgodi, da je nemogoče likvidirati obstoječo pozicijo, oceniti vrednost pozicije, ki izhaja iz transakcije OTC ali oceniti izpostavljenost tveganju. Ponudbenih cen in izklicnih cen morda ne bomo navedli na podlagi pravil o najboljši izvedbi, ki velja na trgu. Ne obstaja centralni kliring ali garancija katere druge strani glede obvez plačila Limit Prime Securities stranki.

Valutno tveganje

Naložbe v CFD-je z osnovnimi vložki v valuti, ki ni vaša osnovna valuta, vključujejo valutno tveganje, ker lahko poravnava CFD-ja v valuti, ki ni vaša osnovna valuta, vpliva na vrednost vašega zaslužka zaradi pretvorbe v osnovno valuto.

Brez garancij za dobiček

Pri trgovanju s CFD-ji ni nobenega jamstva za dobiček niti jamstva izogibanja izgub. Kupec ni prejel nobenih garancij od nobenega od svojih predstavnikov. Kupec se zaveda tveganj, povezanih s trgovanjem s CFD-ji, je finančno sposoben nositi takšna tveganja in prenesti morebitne nastale izgube.

Internetno trgovanje

Obstaja tveganje, povezano z uporabo internetnega sistema trgovanja pri sklepanju poslov, vključno z, vendar ne omejeno na, okvaro strojne opreme, programske opreme in internetne povezave.

Ker Limit Prime Securities ne nadzoruje moči signala, njegovega sprejema ali usmerjanja prek interneta, konfiguracije vaše opreme ali zanesljivosti njene povezave, ne moremo biti odgovorni za napake v komunikaciji ali zamude pri trgovanju prek interneta.

Tržna mnenja

Vsa mnenja, novice, raziskave, analize, cene ali druge informacije, ki jih vsebuje to spletno mesto in družabna omrežja, so na voljo kot splošni tržni komentar in ne predstavljajo nasvetov za naložbe.
Limit Prime Securities ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, vključno z neomejeno izgubo dobička, ki lahko neposredno ali posredno nastane zaradi uporabe ali zanašanja na take informacije.

Politika upravljanja navzkrižja interesov

Družba, relevantne osebe in osebe, ki so neposredno ali posredno povezane z družbo, so dolžne ravnati odgovorno, pošteno, vestno in nepristransko pri opravljanju svojih delovnih nalog, zastopati interese stranke, pa tudi zagotoviti, da njihova dejanja ne škodujejo ugledu in zaupanju družbe in strankam družbe.

Zaposleni v podjetju (v nadaljnjem besedilu: zaposleni) ne smejo uporabljati dejavnosti družbe za lastne interese in koristi, prav tako ne smejo biti v nobenem razmerju odvisni od oseb, ki bi lahko vplivale na njihovo objektivnost.

Ustrezne osebe so dolžne delati v skladu z načeli odgovornosti, resničnosti, učinkovitosti, preglednosti in v dobri veri ravnati do poslovnih partnerjev, strank družbe in drugih zaposlenih v družbi.

Da bi preprečili navzkrižje interesov med zaposlenimi in strankami družbe, bomo posebno pozornost namenili preprečevanju naslednjih situacij:

 • izmenjava zaupnih informacij med zaposlenimi, ki delajo v različnih oddelkih ali sektorjih, tj. nepotrebno razkrivanje zaupnih in notranjih informacij ter podatkov, pridobljenih z opravljanjem delovnih nalog;
 • neprimeren vpliv katere koli osebe iz skupine, ki ji pripada družba, ali neprimeren način, kako zaposleni zagotavlja investicijske storitve;
 • uporaba notranjih informacij za namen vnašanja naročil zaposlenih v sistem trgovanja pred naročilom stranke (vnaprej);
 • nakup finančnih instrumentov v lastnem imenu in nato dvig cene z nakupom za račun portfelja stranke;
 • dvig cene z nakupom za račun portfelja stranke in nato s prodajo finančnih instrumentov za lasten račun;
 • neenako obravnavanje portfeljskih strank pri izbiri finančnih instrumentov in / ali cen;
 • zapiranje transakcij znotraj podjetja in med zaposlenim, ki upravlja portfelj stranke, in portfeljem stranke;
 • komisijsko motivirano trgovanje s strankami;
 • nakup finančnih instrumentov zaposlenega, ki je dal priporočilo za svoje ime neposredno pred razdelitvijo priporočila o nakupu določenega finančnega instrumenta;
 • prodaja finančnih instrumentov zaposlenega, ki je dal priporočilo za svoj račun neposredno pred razdelitvijo priporočila o prodaji določenega finančnega instrumenta in podobno.

Družba ima neodvisno funkcijo nadzora skladnosti poslovanja s predpisi, katerih naloge med drugim vključujejo in vključujejo odkrivanje, preprečevanje in obvladovanje tveganj.

LASTNE TRANSAKCIJE

Relevantnim osebam je prepovedano opravljati naslednje dejavnosti:

1. da sklepajo lastne posle, če:

• to vključuje zlorabo ali razkritje notranjih ali drugih zaupnih informacij v zvezi s stranko ali transakcijami s stranko ali v njenem imenu;
• sklenitev takega posla je v nasprotju ali je verjetno v nasprotju z obveznostmi družbe;

2. svetovati ali prepričati drugo osebo, da sklepa posle s finančnimi instrumenti na način, ki presega pooblastila relevantne osebe ali ni predpisan s pogodbo o opravljanju storitev;

3. razkriti drugi osebi kakršne koli informacije ali mnenja, razen v okviru rednega pooblastila ali v okviru pogodbe o storitvah, če zadevna oseba ve ali bi morala vedeti, da bo takšno ravnanje vplivalo na to osebo, da:
• sklene posel s finančnimi instrumenti,
• svetovati ali prepričevati tretjo osebo, da sklene takšen posel.

Politika upravljanja in odobritve produktov

Ta politika zagotavlja, da investicijska družba Limit Prime Securities A.D. Podgorica v nadaljevanju besedila "Družba" proizvaja finančne produkte, ki ciljajo na določeno skupino strank, tako da izdelek ustreza njihovim interesom, potrebam in ciljem (ciljno tržišče). Družba bo identificirala tudi skupino končnih strank, ki jim teh izdelkov ni mogoče ponuditi zaradi ocene družbe, da izdelek ne ustreza njihovim interesom, potrebam in ciljem (negativno ciljno tržišče). Poleg tega bo družba opredelila ustrezne distribucijske kanale / spletna mesta in tržne medije za vsako ciljno tržišče, tako da bo proizvod ponujen na ciljno tržišče (v največji možni meri).

Končno, Družba s to politiko identificira informacije in prakse, na podlagi katerih bo ocenila, koliko je posamezna stranka kompatibilna s proizvodom.

Odobritev finančnih instrumentov
Izvršni direktor bi moral ad hoc uvesti predloge za novo ponudbo Družbe. Pri oblikovanju novih proizvodov je neizogibno, da vzame v obzir sledeče:
 • Kratek opis proizvoda in njegovih lastnosti;
 • Med razvojem proizvoda je treba ugotoviti in upoštevati navzkrižja interesov, da se zagotovi, da značilnosti izdelka koristijo končni stranki in ne Družbi na podlagi ocenjenega tveganja škodljivih izidov za končne stranke;
 • Scenarij analiza: med razvojem izdelka je treba izvesti scenarij analizo različnih možnih rezultatov proizvodov;
 • Zbirna struktura finančnega instrumenta;
 • Opredelitev ciljnega trga;
 • Negativni ciljni trg;
 • Strategija distribucije.

Politika obvladovanja tveganj

Finančni instrumenti, vključno z nakupom in prodajo finančnih instrumentov, vsebujejo določena tveganja. Naročnik z oddajo naročila za trgovanje in / ali podpisom pogodbe o borznem posredovanju potrdi, da se zaveda tveganj, povezanih s kapitalskim trgom, ter da mu je družba zagotovila zahtevane podatke in informacije in zadovoljivo odgovorila na vsa vprašanja postavljena na temo tržnih pogojev in finančnih instrumentov, na katere se naročilo nanaša.

Družba je pri svojem poslovanju še posebej izpostavljena naslednjim tveganjem:

• tržno tveganje;
• kreditno tveganje;
• likvidnostno tveganje;
• operativna tveganja;
• tveganja izpostavljenosti eni osebi ali skupini povezanih oseb,
• druga tveganja.

1) Tržna tveganja so: tveganje spremembe cen, tveganje poravnave obveznosti in tveganje druge stranke, tveganje preseganja dovoljenih omejitev izpostavljenosti, valutno tveganje.

2) Kreditno tveganje je tveganje izgube zaradi neizpolnitve finančne obveznosti osebe do družbe. Kreditno tveganje se odrazi v primeru, da izdajatelj finančnega instrumenta ne more plačati pogodbenih obresti ali glavnice za svoje dolžniške obveznosti. Za oceno kreditnega tveganja nekaterih finančnih instrumentov bo družba uporabila ocene bonitetnih agencij, če je to primerno za določeno oceno kreditnega tveganja. Če to ni primerno, bo družba uporabila lastne tehnike vrednotenja finančnih instrumentov in strank, ki so interno razvite tehnike temeljne analize.

3) Likvidnostno tveganje je tveganje škodljivih učinkov na finančni rezultat in kapital družbe zaradi nezmožnosti poravnave zapadlih obveznosti. Družba dnevno meri likvidnost s primerjavo stanja likvidnih sredstev in kratkoročnih obveznosti.
Investicijsko podjetje mora dnevno izračunati znesek likvidnega kapitala v denarju, tveganja, izpostavljenost in kvalificirane deleže.

4) Operativno tveganje je tveganje izgube zaradi napak, prekinitev ali škode, ki lahko nastanejo zaradi neustreznih notranjih postopkov, ravnanja z ljudmi, sistema ali zunanjih dogodkov, vključno s tveganjem sprememb zakonskega okvirja.

5) Izpostavljenost družbe do ene osebe predstavlja skupni znesek terjatev do te osebe ali skupine povezanih oseb (posojila, naložbe v dolžniške vrednostne papirje, naložbe kapitala in delnic, izdane garancije itd.).

6) Druga tveganja vključujejo: konkurenčna tveganja in finančne krize ter zmanjšano povpraševanje po storitvah.

 

Izjava o zasebnosti podatkov

 Zaščita zasebnosti in shranjevanje osebnih in finančnih podatkov naših strank je ena od naših prioritet. Investicijska družba Limit Prime Securities AD Podgorica(LPS) posluje v skladu z Zakonom o zaščiti osebnih podatkov ("Službeni list Crne Gore", br. 079/08, 070/09, 044/12, 022/17), ki se prav tako usklajuje u Občo uredbo Evropske unije o zaščiti osebnih podatkov. Prosimo Vas, da se seznanite s to Izjavo o zasebnosti, ki jasno pojasnjuje na kakšen način Družba pridobiva, obdeluje, shranjuje in ščiti informacije o strankah. Izjavo bomo občasno usklajevali z novimi zakoni in tehnologijami z namenom nadgradenj v spreminjajočem se poslovnem okolju.
Z odprtjem računa ali uporabo LPS spletne strani, se strinjate z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov s strani LPS, kot je pojasnjeno v tej Izjavi o zasebnosti. Družba se zavezuje k transparentnemu upravljanju Vaših osebnih podatkov. Smoter uporabe Vaših osebnih podatkov bo naveden v vseh primerih, kjer se bodo v naših dokumentih in interakcijah z Vami zahtevali, navedeno bo tudi komu se jih lahko razkrije.

Zbiranje osebnih podatkov

Pristojbine in provizije investicijske družbe se lahko določijo v denarju ali v odstotkih, odvisno od vrste storitve, ki jo nudi družba.
 
Informacije, ki jih zbira LPS, lahko vsebujejo:
 
 • Informacije o prijavi
Osebni podatki, ki nam jih navedete v prijavi, kot so vaše ime, naslov, datum rojstva, e-poštni naslov, podatki o zaposlitvi, višina dohodka in vir dohodka itd. se uporabljajo za lažjo oceno vaše prijave. Podatki, ki nam jih posredujete, se uporabljajo tudi za komunikacijo z vami.
 
 • Informacije o transakciji
Podatki za oceno vaših izkušenj pri trgovanju in primernosti izvajanja transakcij z uporabo naših produktov in storitev ter podatki o predvidenem obsegu in vrednosti vaših transakcij z nami se uporabljajo za izdelavo vašega ekonomskega profila. Ko trgujete z nami, zbiramo tudi podatke o obsegu in vrednosti vaše transakcije, opravljene pri nas.
 
 • Informacije o verifikaciji
Od vas se zbirajo podatki, potrebni za preverjanje vaše identitete, kot so osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, številka osebnega dokumenta, potrditev naslova prebivališča. To lahko vključuje tudi osnovne informacije, ki jih o vas prejmemo iz javnih evidenc ali drugih subjektov, ki niso povezani z LPS.
 
Upoštevajte, da v zvezi s sklenjenimi transakcijami in opravljanjem storitev, povezanih s prejemom, prenosom in izvrševanjem naročil strank, beležimo telefonske pogovore ali ostalo elektronsko komunikacijo.
 
V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ("Službeni list Crne Gore", br. 033/14 od 04.08.2014, 044/18 od 06.07.2018) lahko zahtevamo preverjanje vaše identitete in drugih osebnih podatkov. Z vašimi osebnimi podatki se ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 
Uporaba osebnih podatkov in njihovo razkritje
 
Podatki, ki jih zbiramo, se bodo uporabljali samo za namene zagotavljanja naših storitev ali za druge namene, za katere ste dali svoje soglasje, razen v primerih, ko zakon določa drugače. Prav tako nam pomagajo izboljšati naše storitve, nastaviti in upravljati vaš račun, imeti vpogled v vaše trenutne potrebe, izboljšati storitve za stranke, prilagoditi vaše iskanje vašim potrebam in vas obvestiti o ustreznih izdelkih, storitvah ali promocijah. Če iz kakršnega koli razloga ne želite prejemati tovrstnih obvestil, nas kontaktirajte na info@limitprime.me

V skladu z Zakonom o tržišču kapitala shranjujemo osebne podatke o strankah za obdobje najmanj 5 let.
 
LPS si pridržuje pravico, da osebne podatke razkrije tretjim osebam, kadar to zahteva zakon, regulativni organi, organi pregona ali drugi vladni organi, pristojne jurisdikcije za zaščito naših pravic in / ali v primeru skladnosti z zakonskimi postopki. V takih okoliščinah bo LPS tretjo osebo izrecno obvestil o zaupni naravi informacij. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo:
 
 • drugim družbam, ki zagotavljajo finančne in druge storitve za LPS in njihove stranke
 • našim povezanim organom, agentom, zaposlenim in predstavnikom
 • Upravi za tržišče kapitala, Upravi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter drugim referenčnim institucijam;
 • finančnim institucijam in drugim podobnim organizacijam v zvezi z našimi korporativnimi dejavnostmi ali tem, ki ste jih Vi imenovali;
 • zunanjim ponudnikom storitev in strokovnim svetovalcem, ki nam zagotavljajo storitve, kot so obdelave računov, servis za uporabnike, raziskave o zadovoljstvu strank ali druge dejavnosti zbiranja podatkov relevantnih za naše poslovanje;
 • ponudnikom kreditov, obračunskim agencijam, sodiščem, regulativnim organom kot je dogovorjeno, ali drugim pooblaščenim z zakonom;
 • kateri koli organizaciji na vašo zahtevo ali pooblaščeni osebi, vključno s finančnim svetovalcem, borznim posrednikom, odvetnikom ali računovodjo;
 • partnerjem, podružnicam in zvezam ter borznim posrednikom, s katerimi sodelujemo
 • osebi odgovorni za Vašo prijavo. S tem nedvoumno soglašate z izmenjavo informacij s to osebo; in
 • vsakomur pooblaščenemu kot je navedeno s strani pooblaščenca ali podgodbe.
Limit Prime Securities ne prodaja, ne licencira, ne daje v zakup niti na katerkoli drugi način odkriva osebne podatke tretjim stranem, razen če je drugače navedeno v tej Izjavi.

Integriteta in zaščita osebnih podatkov
 
Z namenom zbiranja i shranjevanja aktualnih, točnih in popolnih informacij Vas prosimo, da nas v primeru kakršnihkoli sprememb glede vaših osebnih podatkov, ki jih ima LPS, obvestite. Osebni podatki se varno shranjujejo na serverjih, do katerih ima šifriran dostop samo pooblaščeno osebje. Vsi osebni podatki so šifrirani in LPS prevzema vse mogoče mere zaščite z namenom preprečevanja neavtoriziranega pristopa do njih.

Statistični podatki in piškotki
 
LPS uporablja piškotke z namenom zbiranja statističnih informacij o obiskovalcih naših spletnih strani. Podatki, ki se zbirajo, so: število obiskovalcev, obiskanost strani, vrste izvršenih transakcij, čas obiska spletne strani in naloženi dokumenti, naziv Vašega operaterja internetnih storitev, IP naslov, datum in čas pristopa k strani, razlika v časovnem pasu v primerjavi z greenwiškim srednjim časom (GMT), status pristopa k strani / HTTP status za količino prenesenih podatkov, iskalnik, jezik, verzija iskalnika, operacijski sistem in in površina ekrana, spletna stran preko katere ste bili povezani z našo spletno stranjo, internetne strani, ki ste jih obiskali po naši spletni strani. Te informacije se namenjajo oceni in izboljšanju učinkovitosti naših spletnih strani. Razen statističnih informacij, ne zbiramo nobenih drugih informacij o Vas preko naše spletne strani, razen če nas z njimi seznanite Vi. LPS lahko podatke o uporabi spletnih strani deli z uglednimi oglaševalskimi in marketinškimi podjetji. Informacije ne razkrivajo identitete posameznega uporabnika oziroma obiskovalca.
 
Pravica do vpogleda in popravka
 
Imate pravico do vpogleda v vse Vaše osebne podatke, shranjene pri nas, pravico do popravljanja, dopolnjevanja in brisanja, če so nepopolni, netočni in zastareli. Za zgoraj navedeno je dovolj, da pošljete elektronsko sporočilo na naš naslov info@limitprime.me
 
Omejitev odgovornosti
 
LPS ni odgovoren za politiko zasebnosti ali vsebino spletnih mest, na katera se povezuje. LPS nima nadzora nad uporabo in zaščito informacij, ki jih je stranka dostavila tem stranem. Kadarkoli se stranka odloči za obisk na kobrendirani spletni strani ali na povezani spletni strani, se od nje lahko zahteva registracija ali deljenje drugih informacij. Upoštevajte, da bodo v tem primeru informacije evidentirane in regulirane s strani tretjih oseb in njihove politike zasebnosti.

Soglasje stranke
 
Z obiskom naše spletne strani ali z namero odpiranja računa pri LPS, soglašate, da LPS zbira, vzdržuje, uporablja in odkriva Vaše osebne podatke, ki ste jih sami ali kdo drug v Vašem imenu posredovali kot je zgoraj opisano.
 
Kontaktirajte nas
 
Za vsa vprašanja o naši Izjavi o zasebnosti, načinu ažuriranja osebnih podatkov, vse spremembe in dostopi do osebnih podatkov, za vložitev pritožbe, nas kontaktirajte po telefonu ali na elektronski naslov info@limitprime.me
 
Predlogi in spremembe k tej Izjavi o zasebnosti
 
LPS si pridržuje pravice do sprememb te Izjave v skladu z dinamiko predpisov in poslovanja. Soglašate in potrjujete, da boste vpogledali v vse možne prihodnje spremembe, ki bodo na vpogled na naši spletni strani. Vsak spor glede naše politike zasebnosti je predmet tega obvestila in naših pogojev. LPS tako svetuje, da občasno preverite in pregledate to Izjavo o zasebnosti. 

 

Informacije o finančnih instrumentih

Investicijska družba Limit Prime Securities AD Podgorica obstoječim in potencialnim strankam zagotavlja podrobne informacije o značilnostih in tveganjih finančnih instrumentov, ustrezno kategorizacijo stranke kot malega ali profesionalnega vlagatelja, kar bo stranki omogočilo ustrezno odločitev o naložbi.

Informacije o tveganju vključujejo zlasti:

1) tveganja, povezana z vrsto finančnega instrumenta, vključno z razjasnitvijo finančnega vzvoda in njegovega učinka, pa tudi tveganje izgube naložbe;

2) volatilnost cene finančnega instrumenta in morebitne omejitve na obstoječem trgu teh instrumentov;

3) finančne in druge dodatne obveznosti vlagatelja v primeru transakcije s temi finančnimi instrumenti;

4) informacije o marži in drugih obveznostih, povezanih s finančnim instrumentom.

V skladu z Zakonom o trgu kapitala so finančni instrumenti:

1. prenosljivi vrednostni papirji;
2. instrumenti denarnega trga;
3. investicijske enote v smislu zakona, ki ureja ustanavljanje in delovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje investicijskih skladov;
4. izpeljanke, tj. izvedeni finančni instrumenti na blago, vključno z:
 • opcije, terminske pogodbe, zamenjave, terminske pogodbe in vse druge izvedene finančne pogodbe v zvezi z vrednostnimi papirji, valutami, obrestnimi merami ali donosi, emisijskimi nadomestili ali drugimi izvedenimi instrumenti, finančnimi indeksi ali finančnimi ukrepi, ki jih je mogoče poravnati v gotovini ali z izmenjavo;
 • opcije, terminske pogodbe, zamenjave, terminske pogodbe in katere koli druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na blago, ki ga je treba poravnati v gotovini ali se lahko poravna v gotovini na izbiro ene od strank, razen zaradi neizpolnitve obveznosti ali drugega dogodka prenehanja;
 • opcije, terminske pogodbe, zamenjave in katere koli druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih v zvezi z blagom, ki ga je mogoče fizično poravnati, pod pogojem, da se z njimi trguje na reguliranem trgu in / ali MTF in / ali OTF, razen za veleprodajne energente, s katerimi se trguje na OTF, ki morajo poravnavni z izmenjavo;
 • opcije, terminske pogodbe, zamenjave, terminske pogodbe in katere koli druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih v zvezi z blagom, ki jih je mogoče fizično poravnati, če ni drugače navedeno v podtočki c) te postavke in niso za komercialne namene, ki imajo značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov;
 • izvedeni instrumenti za prenos kreditnega tveganja;
 • finančne pogodbe za razlike;
 • Opcije, terminske pogodbe, zamenjave, terminske pogodbe in kakršne koli druge pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, ki se nanašajo na podnebne spremenljivke, tovorne stopnje ali stopnje inflacije ali druge uradne ekonomske statistike, ki jih je treba poravnati v gotovini ali jih je mogoče poravnati v gotovini po izbiri ene od strank razen zaradi neizpolnitve obveznosti ali drugega odpovedi, pa tudi katere koli druge izvedene finančne pogodbe v zvezi s sredstvi, pravicami, obveznostmi, indeksi in ukrepi, ki imajo značilnosti drugih izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, OTF, ali MTF; in
 • Nadomestila za emisije toplogrednih plinov.
 
Investicijska družba tudi redno pregleduje finančne instrumente, ki jih ponuja ali trži, pri čemer upošteva vsak dogodek, ki bi lahko bistveno vplival na potencialno tveganje za opredeljeno ciljn tržišče, da oceni vsaj ali finančni instrument ostaja skladen s potrebami opredeljenega ciljnega tržišča in ali predvidena strategija distribucije ostaja ustrezna.
 

Izjava o sredstvih stranke

Denar, ki ga imajo Limit Prime Securities v imenu stranke, se bo obravnaval kot denar stranke. Veljavni predpisi na tem področju veljajo za vprašanja v zvezi s prejemom denarja s strani stranke, tj. Hrambo / hrambo denarja v imenu stranke.

Sredstva na plačilnem računu stranke niso sredstva investicijske družbe in ne vstopajo v njeno premoženje, upniki jih ne morejo prisilno izterjati ali terjati, ne morejo biti vključeni v likvidacijsko ali stečajno maso ali uporabljeni za plačilo obveznosti investicijske družbe.

Družba vodi in hrani poslovne knjige in evidence denarja v imenu svojih strank. Za določbe te pogodbe v zvezi z denarjem veljajo pogoji poslovanja bank in kreditnih institucij, pri katerih se taka sredstva hranijo ali prenašajo.

V skladu z ustreznimi zahtevami glede marže najnižji znesek vloge ne sme biti nižji od 100,00 USD ali 100,00 EUR.

Družba ne zaračunava prenosa denarja z našega računa na račun stranke ali obratno. Naročnik pa se mora zavedati stroškov prenosa denarja in drugih stroškov, ki jih zaračunavajo banke, ponudniki plačilnih storitev in kateri koli drugi ponudniki takih storitev, ki jih stranka uporablja za nakazilo denarja nam in obratno.

Ko stranka plača ali nakaže denar na račun povezan z uporabniškim računom, je čas potreben za prikaz tega denarja na računu odvisen od načina prenosa teh sredstev.

Denar strank Društvo deponira oziroma ga hrani na računu ali računih odprtih pri pooblaščenih kreditnih institucijah. Družba lahko prejme nakazilo denarja tudi prek institucije plačilnega prometa. Pri tem je družba pri izbiri kreditne in plačilne institucije dolžna ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z 298. členom zakona o kapitalskem trgu. Pri tem se upošteva strokovno znanje in ugled banke ali plačilne institucije, pa tudi zakonske in regulativne zahteve ali tržne prakse v zvezi z imetjem denarja strank, ki bi lahko negativno vplivale na zaščito denarja strank.

Družba bo sprejela ukrepe, da bo sredstva stranke pri banki mogoče identificirati ločeno od sredstev Družbe, tako da bo sredstva stranke hranila na posebnem računu odprtem samo v ta namen. Podobno temu, v skladu z zahtevami veljavnih zakonov in predpisov, bo Družba ob prejemu katerih koli sredstev s strani stranke prav tako brez omahovanja deponirala na enega ali več računov stranke.

V kolikor je to potrebno, bo Družba diverzificirala finančna sredstva stranke preko odprtih računov pri več bankah.
Naročnik se strinja, da družba ne bo odgovorna za kakršno koli izgubo, ki bi nastala zaradi bankrota katere koli tretje osebe, vključno z bankami in plačilnimi institucijami, skrbniki ali katero koli drugo osebo, ki ima denar v imenu stranke ali sodeluje pri prenosu denarja.

Politika preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (SPN predpisi)

Upoštevati moramo veljavne zakone in predpise o pranju denarja, podkupovanju, korupciji in preprečevanju finančnega kriminala (»zakoni o preprečevanju pranja denarja«).

Za zagotovitev skladnosti s standardnimi predpisi o preprečevanju pranja denarja, zahtevamo, da predložite naslednjo dokumentacijo:

Dokazilo o identiteti: veljavna kopija vašega potnega lista, osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja
Dokazilo o naslovu: Veljavno dokazilo o naslovu iz obdobja zadnjih treh mesecev
Fotografija stranke z dokazilom o identiteti
Izpolnjen in podpisan obrazec PEP

Poleg tega potrebujemo informacije o vaši zaposlitvi, poklicu, letnem dohodku, prihrankih in naložbah, o namenu in naravi vašega trgovanja z nami, viru sredstev, s katerimi boste trgovali z nami, informacije o vaših izkušnjah s trgovanjem...

Vsa pologi in dvigi sredstev morajo biti izvedeni na vaše ime in se morajo ujemati s predloženimi dokumenti.

Če položite več kot 15.000 USD, boste pozvani, da izpolnite izjavo o svojem viru sredstev in da priložite vse ustrezne dokazila za utemeljitev svojih izjav.

Če imate kakršna koli vprašanja, nas prosimo kontaktirajte po e-pošti: info@limitprime.me

Postopek za pritožbe

Pritožbe je mogoče vložiti na enega od naslednjih načinov:

1. Neposredno oddajanje pisne pritožbe na sedežu podjetja,
2. pošiljanje po pošti;
3. Pošiljanje skeniranih pritožbe po e-pošti: info@limitprime.com;
4. Izpolnjen zahtevek za pritožbo v elektronski obliki na naročnikovem profilu

Pritožbe se oddajajo v pisni obliki in vsebujejo naslednje podatke:

1. Osebni podatki osebe, ki vlaga pritožbo, morajo biti sledeči: ime in priimek ali ime pravne osebe, enotna matična številka občana, naslov, kontaktni e-naslov in kontaktna telefonska številka
2. Datum vložitve pritožbe
3. Opis predmeta pritožbe in dokazi
4. Podpis pritožnika v primeru, da ni predložen v elektronski obliki (prek strankinega portala).

Po prejemu pritožbe bomo pritožbo raziskali in vas z izidom/odločitvijo seznanili v roku 8 dni od prejema pritožbe.

Dvig denarja

V skladu z uredbo o preprečevanju pranja denarja je zahtevan dvig sredstev s trgovalnega računa lahko usmerjen samo na bančne račune, ki so na ime imetnika računa stranke (ime in priimek stranke navedena na osebnem dokumentu morata biti natančno enaka kot ime in priimek imetnika računa).

Po odobreni zahtevi za dvig sredstev bo Limit Prime Securities nadaljeval z izvršitvijo te zahteve v 2 delovnih dneh. Limit Prime Securities bo odobreni znesek preko bančnega nakazila usmeril neposredno na bančni račun stranke in za tak prenos uporabil "možnost transakcijskih provizij SHA".

Upoštevajte, da lahko bančna nakazila trajajo do 6 dni, zato družba Limit Prime Securities ne more biti odgovorna za morebitne zamude pri kreditiranju sredstev na bančnem računu stranke.

Naročnik lahko izpolni zahtevek za dvig sredstev na svojem portalu.

Preden greste, dogovorite
brezplačen pogovor z našim agentom.

Pripravite vsa vprašanja povezana s trgovanjem in dobili boste odgovore takoj.

Kontaktirajte nas preko WhatsApp!