Politikat e kompanisë

Politikat e kompanisë

Kushtet e përgjithshme

Lexo Më Shumë

Rregullorja mbi tarifat

Lexo Më Shumë

Politika e ekzekutimit të urdhërave (transakcioneve)

Në zemër të kulturës dhe etikës sonë korporative është trajtimi i drejtë i klientëve tanë. Detyra jonë është të veprojmë me ndershmëri, korrektësi, profesionalizëm dhe në interesin më të mirë të klientëve tanë.

Shikuar nga aspekti i ekzekutimit të urdhërave të transakcioneve, shoqëria do të ndërmarr të gjitha hapat e nevojshme për të fituar rezultatin më të mirë të mundshëm gjatë ekzekutimit të urdhërit të klientit ose gjatë transferimit të urdhërit tek subjektet ose vendet e tjera të ekzekutimit. Ne besojmë se rezultati më i mirë i mundshëm është ai që siguron çmimin më të mirë të mundshëm për klientin (përfshirë kostot) në një periudhë kohore shumë te shkurtë. 

Në momentin e paraqitjes së urdhërit për të blerë ose shitur CFD-të përmes platformës sonë tregtare, ju jeni duke bërë tregti me shoqërinë e investimeve si kundërpalë të kontratës. Shoqëria e investimeve në këte rast luan rolin e krijuesit të tregut. 

Me këtë nënkuptojmë:

Në të gjitha transaksionet, ju tregtoni me ne si kundër palë në kontratën e diferencave. Ju jepet mundësia ti mbyllni pozicionet ku keni tregtuar me ne.

Pozicioni juaj nuk mund të transferohet në ndonjë shoqëri të tretë të investimeve. Ky është një nga ndryshimet kryesore në krahasim me shembullin e tregtimit me aksione. Në ato raste, ju mund të transferoni pozicionin tuaj dhe të tregtoni me aksionet që posedoni me ndonje shoqëri tjetër investimesh – brokerësh. Në rastin e tregtimit me CFD, mbyllja e pozicionit është e mundur vetëm me brokerin dhe shoqërinë me të cilën fillimisht filluat tregtimin. 

Në rastin kur ju realizoni profit, ne kemi humbje dhe anasjelltas, kur ju keni humbje gjatë tregtimit, ne realizojmë profit.

Çmimet tona dhe mënyra se si i formojmë ato

Shoqëria kuoton me çmim dykahësh për secilën CFD që ofron. Çmimi dykahësh përbëhet nga çmimi i ofertës (çmimi i ulët paraqet çmimin me të cilin klienti mund të "shesë" CFD-në) dhe çmimi i kërkesës (çmimi i lartë paraqet çmimin me të cilin klienti mund të blejë CFD-në). Dallimin në mes të çmimit të ofertës dhe çmimit të kërkesës për secilën CFD që ofrojmë paraqet diferencën (“spread”). Qëllimi ynë është të ofrojmë çmime konkuruese të ofertës dhe kërkesës, përfshirë këtu edhe koston e shërbimeve tona në diferencën e fituar në çmim (marzhet).

Marzhet tona janë të ndryshueshme, ato do të ndryshojnë në varësi të kushteve të tregut dhe likuiditetit që është në dispozicion. Marzhet paraqesin çmimet më të mira të oferës dhe kërkesës që janë të arritshme nga ofruesit tanë të likuiditetit, tregjet kryesore të aseteve ose ofruesëve të tjerë të të dhënave.

Diferenca (“spread”) e kostos

Diferenca është në të vërtetë kostoja juaj për të hapur një pozicion të ri / për të vendosur një llogari (urdhër) të re tregtare. Nuk do të aplikohen tarifa shtesë.

Ekzekutimi i më i mirë i urdhërit

Ekzekutimi më i mirë i urdhërit është procesi me të cilin LPS përpiqet të arrijë rezultatin më të mirë të mundshëm kur ekzekuton urdhërat e transakcioneve të dhëna nga ana e klientit. Përkufizimi i rezultatit më të mirë të mundshëm mund të ndryshojë pasi që mund të marrim parasyesh një numër faktorësh realizimi dhe relativisht të përcaktojmë rëndësinë e tyre bazuar në karakteristikat e klientit, madhësinë e urdhërit për të realizuar transakcionin, urdhërat që marrim dhe instrumentet themelorë financiarë për të cilët ne ofrojmë tregtim me kontrata finaciare të diferencave. Çmimet dhe kostot janë parësore gjatë realizimit të transaksioneve për klientët tanë.

Kur LPS ekzekuton urdhëra në emër të klientëve, ekzekutimi më i mirë përcaktohet në bazë të shumës totale që i paguhet klientit ose që paguhet nga ana e klientit, përveç se në rastin kur qëllimi i ekzekutimit të urdhërit dikton ndryshe. Tarifa totale përbëhet nga çmimi i CFD-së në instrumentin financiar të përfshirë në derivativ dhe kostove që lidhen drejtpërdrejt me ekzekutimin e urdhërit, siç janë tarifa e ekzekutimit, llogaritjes dhe shlyerjes, si dhe çdo tarifë tjetër palëve të treta që janë të përfshira në ekzekutimin e urdhërit. Kur vlerësojmë nëse është arritur ekzekutimi më i mirë, LPS nuk merr parasysh kostot që do të paguajë klienti pavarësisht nga mënyra se si është ekzekutuar urdhëri.

Krahas të gjitha masave të marra dhe përfitimeve të ofruesit të likuiditetit si një palë të jashtme në kontratë, shoqëria nuk ka detyrim të realizojë një transaksion për të cilin vlerëson se rreziku do të tejkalojë likuiditetin e disponueshëm në tregun themelor. Për transaksione më të mëdha, ne mund të llogarisim tarifa shtesë ose kosto në çmimet tona. Nëse klienti përsërit transaksionet, LPS do t'i rishikojë ato në bazë kumulative me qëllim të përcaktimit të rimbursimit shtesë.

Konvertimi i valutës

Investimi në CFD me aktivet themelore të listuara në një valutë tjetër përveç valutës tuaj bazë, paraqet rrezik valutor. Për shkak të faktit se CFD është paguar në një valutë tjetër që nuk është valuta juaj bazë, konvertimi i tij në valutën tuaj bazë mund të ndikojë në rezultatin tuaj përfundimtar.

Rrotullimi i natës (shkëmbimi, “swap))

Përveç tarifave të përcaktuara në kontratë, klienti është i detyruar të paguajë një tarifë ditore për çdo pozicion që mban të hapur gjatë natës. Mbajtja e pozitës hapur gjatë natës ngarkohet çdo ditë për të gjitha pozicionet e mbetura hapur. Metoda e llogaritjes së tarifës brenda natës ndryshon në varësi të llojit të aktivit ose instrumentit financiar në të cilin aplikon CFD-ja. Gjithashtu, shuma e tarifës së natës është e ndryshme për instrumente të ndryshëm në varësi të normës së interest e cila është e lidhur me instrumentin ose valutën e veçantë si dhe tarifës shtesë që do ta përcaktonim.

Vendet e ekzekutimit të urdhërave

Vendet për ekzekutim të urdhërave janë subjektet të cilëve janë dorëzuar urdhërat ose ato të cilëve shoqëria u dërgon urdhërat për ekzekutim. Për realizim të urdhërave të paraqitura nga ana e klientit shoqërisë së investimeve, siç tashmë është theksuar, shoqëria në çdo moment do të veprojë si palë kryesore e kontratës në emër të klientit. Edhe kur shoqëria e investimeve transferon urdhërin për realizim palës së tretë për të siguruar likuiditet, shoqëria mbetet palë e vetme në tregtinë me ju. Prandaj, shoqëria e investimeve paraqet vendin e vetëm për të ekzekutuar urdhërat e klientit. 

Duke pranuar këtë politikë, klienti pranon që urdhërat që i ka dërguar shoqërisë së investimeve nuk janë të marrur apo të ekzekutuar në një treg të rregulluar apo një platformë shumëpalëshe tregtimi (MTF), por ekzekutohen jashtë-bursës ("OTC") përmes një platforme tregtare të disponueshme për shoqërinë dhe, për këtë arsye, klienti mund të jetë i ekspozuar ndaj rreziqeve më të mëdha.

Politika e Informimit të Investitorëve të Vogël

Kompania do t'i sigurojë klientit informacionin në vijim:

 • kohën dhe vendin e marrjes së porosisë, ndryshimet dhe tërheqjen e porosisë;

 • pranimin dhe refuzimin e ekzekutimit të urdhrit, duke renditur arsyet e refuzimit të porosisë menjëherë pas marrjes së porosisë, jo më vonë se ditën pasuese të punës nga dita e marrjes / refuzimit të porosisë.

Kompania do t'i dorëzojë klientit njoftimin për çdo ndryshim të rëndësishëm të informacionit të dorëzuar, përmes një mediumi të qëndrueshëm ose në mënyrën e përcaktuar me kontratë.

Informacion mbi Mbrojtjen e Instrumentit Financiar

Kompania mund të përdorë instrumente financiarë nga llogaria e klientit vetëm pas porosisë së klientit.

Kompania ka krijuar sistemet e përshtatshme për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë së klientit, me anë të të cilave përdorimi i instrumenteve financiare të klientit për llogari të Kompanisë ose për llogari të klientëve të tjerë është i paaftë, përveç me pëlqimin e qartë të klientit:

 • llogaritë e instrumenteve financiare të ndërmarrjes janë të ndara nga llogaritë e klientëve;

 • Instrumentet financiare të klientëve nuk janë pronësi dhe pjesë e aseteve të Kompanisë dhe nuk mund të përdoren për të paguar detyrimet e bankës së Autorizuar ndaj fiduciarit;

 • Instrumentet financiare të klientëve nuk mund të përfshihen në likuiditetin dhe pasurinë e falimentimit të Kompanisë, as të përdoren për të paguar detyrimet e saj;

 • Kompania nuk mund të marrë peng ose të tjetërsojë instrumentet financiare të zotëruara nga klienti, pa autorizimin e mëparshëm me shkrim të tij / saj,

 • Kompania nuk mund:
 • Të ekzekutojë urdhrat e klientëve në mënyrën që nuk është në përputhje me ligjin dhe aktin e Komisionit, dhe aktet e tregut të rregulluar ose MTP

 • Te blejë, shes ose të marrë hua të njëjtat instrumente financiarë, për llogari të vet, që janë objekt i porosisë së klientit përpara se të veprojë sipas porosisë së klientit.

Kompania është e detyruar të mbajë regjistrat, faturat dhe korrespondencën në lidhje me klientin, me saktësi dhe përpikmëri, dhe t'i përshtasë ato rregullisht me regjistrat dhe faturat e palëve të treta që mbajnë pasuritë e klientëve, për t'i mbajtur ato në një mënyrë të tillë që të në gjendje, në çdo moment dhe menjëherë, të diferencojë pasuritë e një klienti nga pasuritë e klientëve të tjerë dhe pasuritë e vetë kompanisë, kur pasuritë e klientit mbahen në llogarinë e klientëve.

Politika e klasifikimit të klijentit

Kjo politikë definon rregullat e sjelljes së biznesit dhe detyrimet e shoqërisë së investimeve (në tekstin e mëtejmë: shoqëria) në lidhje me njohjen e klientëve me të gjitha çështjet lidhur me instrumentet financiare të cilat i realizon shoqëria, klasifikimin e klientëve dhe shkallën e mbrojtjes së klientëve në lidhje me klasifikimin e bërë, mundësitë për të kërkuar klasifikim në kategori të dytë, si dhe rreziqet e investimit për disa lloje të instrumenteve financiare, të gjitha në lidhje me njohuritë, përvojën, dhe situatën e tyre financiare.

KLASIFIKIMI I KLIJENTËVE

Në zbatim të dispozitave të Ligjit dhe rregulloreve përkatëse, shoqëria është e detyruar të klasifikojë klientët e saj në njëren nga dy kategoritë, përpara se të sigurojë shërbime investimesh:
• kategorinë e klientëve të vegjël
• kategorinë e klientëve profesionistë

Klient profesional konsiderohet të jetë klienti që posedon njohuri, përvojë dhe ekspertizë të mjaftueshme për të marrë vendime për investime në mënyrë të pavarur dhe për të vlerësuar siç duhet rreziqet e përfshira. 

Klient i vogël konsiderohet të jetë çdo klient tjetër, domethënë investitori që nuk trajtohet si klient profesional.

Shoqëria e investimeve është e detyruar të informojë çdo klient në një medie të qëndrueshëm për:

1.    kategorinë e klientit tek i cili është klasifikuar;
2.    nivelin e mbrojtjes së interesave që do t'i sigurohen;
3.    mundësinë për të kërkuar klasifikim në një kategori tjetër klientësh, si dhe çdo ndryshim në nivelin e mbrojtjes që rrjedh nga një vendim i tillë.

Klienti është përgjegjës për saktësinë, tërësinë dhe vërtetësinë e informacioneve të dhëna, të domosdoshme për vlerësimin e klientit. 

Klienti është përgjegjës për dëmin e shkaktuar nëse jep informacione të pasakta, të paplota ose të pavërteta.

KLIENTËT E VEGJËL

Klientët e vegjël janë të gjithë ato klientë/investitorë që nuk konsiderohen klientë profesionistë ose klientë të kualifikuar. Shoqëria është e detyruar të lidhë me klientë të vegjël kontratë me te cilën do të përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella. 

Shoqëria u ofron klientëve të vegjël nivelin më të lartë të mundshëm të sigurisë dhe të drejtave të tjera, të drejta të cilat u sigurohen edhe me Ligjin e tregut të kapitalit (në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe akteve nënligjore për trajtimin e shoqërisë së investimeve në interesin më të mirë të klientit.
 
Mbrojtja që shoqëria u ofron klientëve të klasifikuar në kategorinë e klientëve të vegjël lidhet kryesisht me ekzekutimin e urdhërave me kushte më të favorshme për klientin, në përputhje me Politikën e ekzekutimit të urdhërave (transakcioneve), që mundëson mbrojtjen e interesave dhe pasurive të klientit.

Shoqëria është e detyruar t'i sigurojë klientit të vogël informim të plotë para dhe pas ofrimit të shërbimeve të investimeve.

KLIENTËT PROFESIONAL DHE NDRYSHIMI I STATUSIT

Klient profesional është çdo klient që ka përvojë, njohuri dhe ekspertizë të mjaftueshme për të marrë vendime investimi në mënyrë të pavarur dhe të vlerësojë siç duhet rreziqet e përfshira në investim. Sidoqoftë, në përputhje me parashikimin e nenit 53 të LTK-së, klient profesional konsiderohet të jetë:

1.    një entitet i licencuar ose një entitet që mbikqyr tregjet financiare siç janë:

a)    institucionet e kreditit;
b)    shoqëritë e investimeve;
c)    institucionet e tjera financiare të licencuara ose të mbikqyrura;
d)    shoqëritë e sigurimeve;
e)    njësitë e ndërmarrjeve të përbashkëta dhe shoqëritë e tyre të administrimit;
f)    fondet e pensioneve dhe shoqëritë e tyre të administrimit;
g)    tregtarët e mallrave dhe derivatet e mallrave;
h)    investitorët e tjerë institucionalë.

2.    një shoqëri e madhe që plotëson dy nga kushtet e mëposhtme:

a)    ka një total të aktivës me vlerë të paktën 20.000.000 EUR;
b)    ka të ardhura neto vjetore të paktën 40.000.000 EUR;
c)    ka kapital me vlerë të paktën 2.000.000 EUR.

3.    Qeveria, Banka Qendrore, organizata ndërkombëtare si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Qendrore Evropiane, Banka Evropiane e Investimeve dhe organizata të tjera të ngjashme ndërkombëtare;

4.    investitorë të tjerë, veprimtaria kryesore e të cilëve është investimi në instrumente financiare, përfshirë entitetet e angazhuara në sigurimin e aseteve ose transaksioneve të tjera financiare.

Nëse ndërmarrja e lartpërmendur është klient i shoqërisë, atëherë shoqëria është e detyruar ta informojë me shkrim një klient të tillë që sipas kësaj politike, bazuar në informacionet në dispozicion, se ai mund të konsiderohet si klient profesional dhe si i tillë do të ketë nivel më të ulët të mbrojtjes, përveç nëse është kontraktuar ndryshe.

KLIENTËT E KUALIFIKUAR

Klientë të kualifikuar janë shoqatat e investimeve, fondet e investimeve dhe kompanitë e tyre të administrimit, institucionet e autorizuara të kredive, shoqëritë e sigurimeve, fondet e pensioneve dhe kompanitë e tyre të menaxhimit, institucionet e tjera financiare, organet qeveritare, përfshirë autoritetet e administrimit të borxhit publik, bankat qendrore, organizatat ndërkombëtare dhe organet e tjera të autorizuara.

VEPRIMI ME KLIENTËT E VEGJËL DHE STATUSI I NDRYSHIMIT

Përpara përfundimit të kontratës për shërbimin e klientit të vogël, shoqëria është e detyruar të mbledhë, përkatësisht të kërkojë nga klienti, informacione mbi njohuritë dhe përvojën e tij në fushën e investimeve që mund të rezultojnë të rëndësishme për instrumentin ose shërbimin financiar që u ofrohet ose kërkohet, për të vlerësuar shkallën e përshtatshmërisë së atij instrumenti financiar ose shërbimi për klientin në fjalë.

Informacioni në lidhje me njohuritë dhe përvojën e klientit, që është në lidhshmëri me kategorinë e klientit, llojin dhe fushën e shërbimit, llojin e transaksionit, përfshirë kompleksitetet dhe rreziqet, do të përfshijnë në veçanti:
•    llojin e shërbimeve, transaksionet dhe instrumentet financiare të njohura për klientin,
•    llojin, shumën dhe shpeshtësinë e transaksioneve të klientit me instrumentet financiare dhe periudhën në të cilën ato janë eksekutuar;
•    nivelin e arsimimit (kualifikimin), profesionin dhe titullin e klientit.

Nëse shoqëria konsideron se bazuar në informacionet e mbledhura, produkti ose shërbimi finaciar nuk është i përshtatshëm për klientin, është e detyruar ta njoftojë klientin.

Shoqëria e investimeve mund të mbështetet në informacionet e marra nga klienti si të vërteta dhe të plota dhe nuk do të pësojë dëmtime të cilat mund të ishin rezultat i mossaktësisë së informacionit ose i paplotësisë se tij, përveç se nëse dihej ose duhej të ishte e njohur që informacioni i dhënë nga klienti është i vjetër, i pasaktë ose i paplotë.

Nëse klienti nuk dëshiron të sigurojë informacionet e kërkuara ose nëse ai nuk ka siguruar informacione të mjaftueshme në lidhje me njohuritë dhe përvojën e tij, Shoqëria do ta njoftojë atë me shkrim se nuk është e mundur të përcaktohet nëse shërbimet ose produktet e ofruara janë të përshtatshme për të.

Deklarata e rrezikut

Tregtimi me kontrata finaciare për diferencë (CFD) është shumë spekulues, përfshin një rrezik të konsiderueshëm humbjeje dhe nuk është i përshtatshëm për të gjithë investitorët, por vetëm për ata klientë që:
a)    kuptojnë dhe janë të përgatitur të marrin përsipër rreziqe ekonomike, ligjore dhe rreziqe të tjera;
b)    janë me përvojë dhe kanë njohuri në tregtimin e derivateve dhe llojet e tyre; dhe
c)    janë financiarisht në gjendje të supozojnë humbje të konsiderueshme në tejkalim të marzhit ose depozitave sepse investitorët mund të humbasin vlerën totale të kontratës e jo vetëm marzhin ose depozitën.

CFD-të janë instrumente komplekse dhe posedojnë një rrezik të lartë për të humbur para për shkak të levës që kanë. Niveli i lartë i levës mund të funksionojnë kundër jush, si dhe në favorin tuaj. Përpara se të vendosni të tregtoni me ndonjë produkt të tillë, duhet të merrni parasysh me kujdes qëllimet tuaja të investimit, nivelin e përvojës dhe preferencën ndaj rrezikut. Duhet të merret parasysh kuptimi i funksionimit të CFD-ve dhe nëse mund të përballoni rrezikun e lartë të humbjes së parave. CFD-të nuk paraqesin investime të përshtatshme për fondet e pensionit. Transaksionet me CFD-të janë ndër llojet më të rrezikshme të investimeve dhe mund të sjellin humbje të mëdha. Klienti deklaron, garanton dhe pajtohet të kuptojë rreziqet e tilla, është i gatshëm dhe i aftë, financiarisht dhe në çdo aspekt, të marrë rrezikun e tregtimit të CFD-ve dhe se humbja e gjithë shumës së parave nga llogaria e tij nuk do të ndryshojë stilin e jetës së tij.

Ekziston mundësia që ju të mund të përballoni humbjen e disa ose të gjithë investimeve tuaja fillestare dhe për këtë arsye nuk duhet të investoni para që nuk mund të përballoni të humbni.

Duhet të jeni të vetëdijshëm për të gjitha rreziqet që lidhen me tregtimin në kufi (marginë) dhe të kërkoni këshillë nga një ekspert i pavarur financiar nëse keni dyshime. 

Klienti pranon që komisionet, taksat dhe tarifat e tjera mund të aplikohen, dhe si të tilla këto tarifa do të ndikojnë / zvogëlojnë profitet (nëse ka) ose mund të rrisin humbjet. Para se tregtoni me instrumente financiare, duhet të jeni të vetdijshëm për të gjitha kostot që mund të jeni të detyrueshëm ti paguani, pa marrur parasyesh a janë këto pagesa paraprakisht të definuara apo të ndryshueshme.

Transakcionet OTC (over the counter)

Gjatë tregtimit të CFD-ve me shoqërinë tonë, transaksionet në fjalë nuk do të ekzekutohen në një bursë të pranuar ose të përcaktuar dhe këto njihen si transaksione OTC (over the counter). Të gjitha pozicionet të cilat i keni hapur tek ne duhet mbyllur tek ne dhe nuk egziston mundësija e mbylljes me asnjë entitet tjetër. Transaksionet OTC mund të përfshijnë rrezik më të lartë për të investuar sepse nuk ka treg të aksioneve për të mbyllur një pozicion të hapur. Mund të jetë e pamundur të likuidohet një pozicion ekzistues, të vlerësohet vlera e një pozicioni që rrjedh nga një transaksion OTC, ose të vlerësohet ekspozimi ndaj rrezikut. Tek ne çmimet e ofertës dhe çmimet e kërkesës mund të mos jenë të përcaktuara në bazë të politikave më të mira të zbatimit të aplikuara në treg. Nuk ka asnjë klerim qendror dhe asnjë garanci të asnjë pale tjetër në lidhje me detyrim të pagesës ndaj klijentit nga ana e Limit Prime Securities.

Rreziku i valutës

Investimi në CFD me një aktiv themelor të listuar në një valutë tjetër e cila është e ndryshme nga valuta juaj bazë, nënkupton një rrezik valutor, për faktin se kur CFD-të paguhen në një valutë tjetër përveç valutës tuaj bazë, në vlerën e fitesës tuaj mund të ndikojë shëndërrimi në valutën bazë.

Nuk ka asnjë garanci të fitimit

Nuk ka garanci të fitimit ose të shmangijes së humbjes kur tregtoni me CFD-të. Klienti nuk mund të marrë garanci të tilla nga asnjë përfaqësues i kompanisë. Klienti është i vetëdijshëm për rreziqet që lidhen me tregtimin e CFD-ve dhe është në gjendje financiare të përballojë rreziqe të tilla dhe të përballojë humbjet që mund të rezultojnë.

Tregtimi në internet

Ekzistojnë rreziqe që janë të lidhura me përdorimin e sistemit të tregtimit në internet për të ekzekutuar kontratat që përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në, ndërprerjet e pajisjeve, softverit dhe lidhjeve të internetit.

Duke pasur parasysh që Limit Prime Securities nuk kontrollon fuqinë e sinjalit, pranimin e tij ose kursin në internet, konfigurimin e pajisjes tuaj ose besueshmërinë e lidhjes së saj, ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi për dështimet e komunikimit ose vonesat e tregtimit në Internet.

Opinionet e tregut

Të gjitha opinionet, lajmet, hulumtimet, analizat, çmimet ose informacionet e tjera të botuara në këtë faqe interneti dhe në mediat sociale janë të dhëna që paraqesin komente të përgjithshme të tregut dhe nuk paraqesin këshilla për investime. 

Limit Prime Securities nuk do të pranojnë asnjë përgjegjësi për ndonjë humbje ose dëm, përfshirë këtu edhe pa kufizim, humbjen e fitimit, i cili mund të lind drejtpërdrejt ose indirekt nga përdorimi ose mbështetja në informacione të tilla.

Politika e menaxhimit të konflikteve të interesit

Shoqëria, personat relevant dhe personat që lidhen drejtpërdrejt ose indirekt me shoqërinë janë të detyruar që gjatë realizimit të detyrave të punës të veprojnë me përgjegjësi, me ndershmëri, me ndërgjegje dhe në mënyrë të paanshme, duke përfaqësuar interesat e klientit, dhe të sigurojnë që veprimet e tyre mos të dëmtojnë reputacionin dhe besimin në shoqëri dhe për klientët e shoqërisë. 

Punonjësit e shoqërisë (në tekstin e mëtejmë: punonjësit) nuk mund të përdorin aktivitetet e shoqërisë për interesat dhe përfitimet e tyre personale, dhe as nuk mund të jenë në ndonjë marrëdhënie të varur nga personat që mund të ndikojnë në objektivitetin e tyre.

Personat përkatës janë të detyruar të veprojnë në përputhje me parimet e përgjegjësisë, vërtetësisë, efikasitetit, transparencës dhe të veprojnë me mirëbesim ndaj partnerëve të biznesit, klientëve të shoqërisë dhe punonjësve të tjerë të shoqërisë.

Për të parandaluar konfliktin e interesit midis punonjësve dhe klientëve të shoqërisë, vëmendje e veçantë do t'i kushtohet parandalimit të situatave të mëposhtme:

•    shkëmbimit të informacioneve konfidenciale midis punonjësve që punojnë në departamente ose sektorë të ndryshëm, d.m.th. zbulimin e panevojshëm të informacionit konfidencial dhe të brendshëm dhe të dhënave të fituara gjatë kryerjes së detyrave të punës;
•    ndikimit të papërshtatshëm të çdo personi brenda ose jashtë grupit që i përket shoqëria në mënyrën në të cilën punonjësi ofron shërbimet e investimeve;
•    përdorimit të informacioneve të brendshme për qëllimin e realizimit të urdhërave të punonjësve në sistemin e tregtimit përpara urdhërit të klientit (front running);
•    blerjes së instrumenteve financiare në emrin e vet dhe më pas rritja e çmimit duke blerë për llogarinë e portofolios së klientit;
•    ngritjes së çmimit duke blerë për llogarinë e portofolios së klientëve dhe më pas shitjen e instrumente financiare për llogari të vet;
•    trajtimit të pabarabartë të portofolit të klientëve gjatë zgjedhjes së instrumenteve financiare dhe/ose çmimit;
•    mbylljes së transaksioneve brenda shoqërisë midis punonjësit që administron portofolion e klientit dhe portofolios së klientit;
•    tregtimit të portofolios së klientit të drejtuar nga komisioni;
•    blerjes së instrumenteve financiare të punonjësit që ka bërë një rekomandim në emër të vet menjëherë para shpërndarjes së një rekomandimi për blerjen e një instrumenti të caktuar financiar,
•    shitjes së instrumenteve financiare të punonjësit që ka bërë një rekomandim në llogarinë e tij, para shpërndarjes së një rekomandimi për shitjen e një instrumenti të caktuar financiar dhe të ngjashme.

Kompania ka funksionin e pavarur të monitorimit të pajtueshmërisë së biznesit me rregulloret, detyrat e së cilës përfshijnë, ndër të tjera, zbulimin, parandalimin dhe menaxhimin e rreziqeve.

TRANSAKCIONET PRONË

Personave përkatës u ndalohet të kryejnë aktivitetet e mëposhtme:

1.    të mbyllin transaksionet e tyre nëse:
•    kjo përfshin keqpërdorimin ose zbulimin e informacioneve të brendshme ose informacionet e tjera konfidenciale që kanë të bëjnë me klientin ose transaksionet me klijentin ose për llogarinë e klientit;
•    përfundimi i një transaksioni të tillë është në kundërshtim ose ka të ngjarë të bie në kundërshtim me detyrimet e shoqërisë;

2.    të këshillojë ose bindë personin tjetër të realizojë transaksione me instrumente financiare në mënyra që janë përtej kompetencave të personit përkatës ose që nuk janë të parapara me kontratën e shërbimit;

3.    t'i zbulojë personit tjetër çdo informacion ose mendim, përveç atij që është pjesë e autorizimit të rregullt ose në bazë të kontratës së shërbimit, nëse personi përkatës e di, ose duhet të jetë i vetëdijshëm, se një veprim i tillë do të ndikojë që personi tjetër të:
•    mbyll një transaksion me instrumentet financiare,
•    këshillojë ose bind palën e tretë që të mbyllë një transaksion të tillë.

Qeverisja e Produkteve dhe Politika e Miratimit

Kjo politikë siguron që Limit Prime Securities A.D. Podgorica këtu e tutje "Kompania" prodhon produkte financiarë që synojnë një grup të veçantë të Klientëve, në mënyrë që produkti të përmbushë interesat, nevojat dhe objektivat e tyre (tregu i synuar). Kompania gjithashtu do të identifikojë një grup të Klientëve të Fundit ku këto produkte nuk mund të ofrohen për shkak të vlerësimit të Kompanisë që produkti nuk plotëson interesat, nevojat dhe objektivat e tyre (tregu negativ i synuar). Për më tepër, Kompania për secilin treg të synuar duhet të identifikojë kanalet / vendet e përshtatshme të shpërndarjes dhe mediat e marketingut në mënyrë që produkti të ofrohet në tregun e synuar (në një masë të mundshme).

Së fundmi, Kompania me këtë politikë identifikon informacionin dhe praktikat që do të mundësojnë vlerësimin e përputhshmërisë së secilit klient të fundit me produktet e saj.

Miratimi i Produktit Financiar

Drejtori i Përgjithshëm / CEO do të mblidhet në baza ad-hoc për të propozuar dizajne të reja mbi ofertat nga Kompania. Drejtori i Përgjithshëm / CEO do të marrë parasysh sa vijon kur dizajnon produkte të reja:

 • Përshkrimi i shkurtër në lidhje me produktin dhe veçoritë e tij;

 • Konfliktet e interesit duhet të identifikohen dhe të merren parasysh gjatë zhvillimit të produktit për të siguruar tiparet e përfitimit të produktit nga klienti përfundimtar dhe jo nga Kompania që vlerëson rreziqet e rezultatit të dobët për klientët e fundit;

 • Analiza e skenarit: Gjatë zhvillimit të produktit, duhet të ndërmerret një analizë e skenarit të rezultateve të ndryshme të produktit;

 • Struktura e tarifimit e propozuar për instrumentin financiar;

 • Identifikimi i tregut të synuar;

 • Tregu negativ i synuar;
 • Strategjia e shpërndarjes.

Politika e menaxhimit të riskut

Instrumentet financiare, përfshirë blerjen dhe shitjen e tyre, mbartin rreziqe të caktuara. Me vendosjen e një urdhëri për tregtim dhe/ose nënshkrimin e një kontrate për ndërmjetësim financiar (punët e brokerit), klienti pranon se është i vetëdijshëm për rreziqet që lidhen me tregun e kapitalit, që shoqëria i ka vënë në dispozicion të tij të dhënat dhe informacionet që ai ka kërkuar dhe se shoqëria është përgjigjur në mënyrë të kënaqshme për të gjitha pyetjet që i ka bëre në lidhje me kushtet e tregut dhe instrumentet financiare, me të cilat urdhëri lidhet.

Shoqëria në operacionet e saj është veçanërisht e ekspozuar ndaj rreziqeve të mëposhtme:

 • rreziku i tregut;
 • rreziku i kredisë;
 • rreziku i likuiditetit;
 • rreziqet operacionale (e të vepruarit);
 • rreziqet e ekspozimit ndaj një personi ose grupi të palëve të lidhur,
 • rreziqe të tjera.


1)    Rreziqet e tregut janë: rreziku i ndryshimit të çmimit, rreziku i shlyerjes së obligimeve dhe rreziku i palës së kundërt, rreziku i tejkalimit të kufijve të lejuar të ekspozimit, rreziku i valutës.

2)    Rreziku i kredisë është rreziku i humbjes që vjen nga dështimi i përmbushjeve të detyrimeve financiare ndaj shoqërisë. Rreziku i kredisë pasqyrohet në faktin se emetuesi i instrumentit financiar nuk është në gjendje të paguajë interesin kontraktual ose principalin për detyrimet e borxhit që ka. Gjatë vlerësimit të rrezikut të kredisë të disa instrumenteve financiare, shoqëria do të përdorë vlerësimin e agjencive kreditore, nëse janë të aplikueshme për vlerësimin e rrezikut të kredisë. Nëse nuk rezultojnë të zbatueshme, shoqëria do të përdorë teknikat e veta të vlerësimit, si për instrumente financiare, ashtu edhe për klientë, teknika të cilët janë të zhvilluara në mënyrë interne si analiza thelbësore.

3)    Rreziku i likuiditetit është rreziku i efekteve të dëmshme në rezultatin financiar dhe kapitalin e shoqërisë për shkak të paaftësisë së shoqërisë për të përmbushur detyrimet e saja. Shoqëria në përditshmëri mat likuiditetin duke e krahasuar bilancin e aktiveve të saj likuide me detyrimet rrjedhëse. Shoqëria e investimeve është e detyruar të llogarisë çdo ditë shumën e kapitalit likuid në të holla, rreziqet, ekspozimin dhe pjesëmarrjen e kualifikuar.

4)    Rreziku operacional (rreziku i të vepruarit) është rreziku i humbjes që mund të rezultoj si shkak i gabimeve që mund të ndodhin nga papërshtatshmëria e procedurave të brendshme, trajtimit të njerëzve, sistemeve ose ngjarjeve të jashtme, përfshirë këtu edhe rrezikun e ndryshimit të kornizës ligjore.

5)    Ekspozimi i shoqërisë ndaj një entiteti përfaqëson shumën totale të arkëtueshme që lidhen me atë entitet ose grup palësh të ndërlidhura (kredi, investime në letrat me vlerë të borxhit, investim në kapital dhe aksione, garancitë të lëshuara, etj.).

6)    Rreziqe të tjera që përfshijnë: rreziqet e konkurrencës dhe krizës financiare dhe ulja e kërkesës për shërbime.

Politika e privatësisë

Mbrojtja e privatësis dhe ruajtja e informacionit personal dhe financiar të klientëve tanë është përparësia jonë më e lartë. Limit Prime Securities Sh.A Podgorica (LPS) është i detyruar dhe i përkushtuar ndaj Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ("Gazeta Zyrtare e Malit të Zi, nr. 79/2008, 70/2009, 44/2012 i 22/2017) i cili gjithashtu pajtohet me Rregulloren e Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR). Ju lutemi lexoni politikën e mëposhtme të privatësisë e cila sqaron qartë se si LPS grumbullon, përpunon, ruan dhe mbron informacionin e klientit. Politika jonë e privatësisë do të rishikohet herë pas here për të marrë parasysh ligjet dhe teknologjinë e re, ndryshimet në operacionet dhe praktikat tona dhe për t'u siguruar që ajo mbetet e përshtatshme për mjedisin në ndryshim.
Duke hapur një llogari ose duke përdorur faqen e internetit të LPS, ju jepni pëlqimin tuaj për mbledhjen dhe përdorimin e informacionit personal nga LPS, siç shpjegohet në këtë Deklaratë të Privatësisë. Ne jemi të përkushtuar të jemi të hapur dhe transparentë për mënyrën se si menaxhojmë informacionin tuaj personal. Aty ku dokumentet ose bashkëveprimet tona me ju kërkojnë informacion personal, ne përgjithësisht do të tregojmë qëllimet e përdorimit të tij dhe kujt mund t'i zbulohet.

Mbledhja e informacioneve personale

Tarifat dhe komisionet e kompanisë së investimeve mund të përcaktohen me para ose në përqindje, në varësi të llojit të shërbimit të ofruar nga kompania.

Informacioni që mbledh LPS mund të përfshijë:

 • Informacioni i aplikacionit

Informacionet personale që na jepni në aplikacionin tuaj, siç janë: emri juaj, adresa, data e lindjes, adresa e emailit, detajet e punësimit, niveli i të ardhurave dhe burimi i të ardhurave etj., përdoren për të lehtësuar vlerësimin e aplikacionit tuaj. Informacioni që ju na jepni përdoren gjithashtu për qëllime të komunikimit me ju.

 • Informacion mbi transaksionin

Informacioni për të vlerësuar përvojën tuaj të tregtimit dhe përshtatshmërinë e kryerjes së transaksionit duke përdorur produktet dhe shërbimet tona, si dhe informacionin rreth vëllimit dhe vlerës së parashikuar të transaksioneve tuaja me ne, përdoren për të mundësuar ndërtimin e profilit tuaj ekonomik. Kur tregtoni me ne gjithashtu mbledhim informacione për vëllimin dhe vlerën e transaksionit tuaj të kryer me ne.

 • Informacioni i verifikimit

Informacioni i nevojshëm për të verifikuar identitetin tuaj është mbledhur nga ju, të tilla si një kartë identiteti, kopja e pasaportës, numri i pasaportës, konfirmimi i adresës. Kjo gjithashtu mund të përfshijë informacione në origjinë që ne marrim për ju nga regjistrimet publike ose nga entitetet e tjera që nuk janë të lidhur me LPS.

Ju lutemi vini re se ne regjistrojmë biseda telefonike ose komunikime elektronike në lidhje me transaksionet e përfunduara dhe ofrimin e shërbimeve të porositjes së klientëve që kanë të bëjnë me pranimin, transmetimin dhe ekzekutimin e porosive të klientit.

Ne mund të bëjmë kërkime në lidhje me identitetin tuaj (ët) dhe detaje të tjera personale, siç kërkohet nga Ligji kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2018 ("Gazeta Zyrtare e Malit të Zi, nr. 033/14 nga 04.08.2014, 044 / 18 nga 06.07.2018) Informacioni juaj personal do të trajtohet në mënyrë rigoroze në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Përdorimi i informacionit personal dhe zbulimi

Të dhënat që mbledhim do të përdoren vetëm për qëllime të ofrimit të shërbimeve tona ose për qëllime të tjera për të cilat keni dhënë pëlqimin tuaj, përveç në rastet kur ligji parashikon ndryshe. Për më tepër, këto informacione na ndihmojnë të përmirësojmë shërbimet, krijimin dhe administrimin e llogarisë tuaj, rishikimin e nevojave tuaja të vazhdueshme, përmirësimin e shërbimit ndaj klientit, rregullimin e përvojës tuaj të shfletimit dhe ju informojmë për produkte, shërbime ose promovime shtesë që lidhen me ju. Nëse nuk doni të merrni informacione të kësaj natyre për ndonjë arsye, ju lutemi na kontaktoni në adresën e mëposhtme të adresës së postës elektronike info@limitprime.me

Sipas Ligjit për tregun e kapitalit ne i ruajmë të dhënat personale të mbledhura për një periudhë të paktën pesë vjet.

LPS rezervon të drejtën të zbulojë informacione personale palëve të treta, kur kërkohet nga ligji, rregullatori, zbatimi i ligjit ose autoriteti tjetër qeveritar i një juridiksioni kompetent, në mënyrë që të mbrojë të drejtat tona dhe / ose të respektojë procedurat e tilla ligjore. Në rrethana të tilla, LPS duhet të informojë në mënyrë të qartë palën e tretë në lidhje me natyrën konfidenciale të informacionit. Ne mund t'i zbulojmë informacionet tuaja personale në:

 • ndërmarrje të tjera që ofrojnë shërbime financiare dhe shërbime të tjera për LPS dhe klientët e tyre;
 • korporatat tona, agjentët, punonjësit dhe përfaqësuesit;
 • Autoriteti i Tregut të Kapitalit, Administrata për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit, dhe institucioni tjetër referencë;
 • institucionet financiare dhe organizatat e tjera të ngjashme në lidhje me aktivitetet e korporatave tona ose që janë të emëruara nga ju;
 • ofruesit e shërbimeve të jashtme dhe këshilltarët profesionistë që ofrojnë shërbime për ne, siç janë përpunimi i llogarisë, përmbushja, shërbimi i Klientit, sondazhet e kënaqësisë së klientit ose aktivitetet e tjera për mbledhjen e të dhënave të rëndësishme për biznesin tonë;
 • ofruesit e kredisë, agjensitë e mbledhjes, gjykatat dhe autoritetet rregullatore siç janë pajtuar ose autorizuar me ligj;
 • çdo organizatë të cilën ju na kërkoni ose ndonjë person që vepron në emrin tuaj, përfshirë këshilltarin tuaj financiar, ndërmjetësin, avokatin ose llogaritarin;
 • partnerët, bashkëpunëtorët dhe aleancat dhe prezantimi i ndërmjetësve me të cilët kemi një marrëdhënie reciproke;
 • atje ku ju jeni prezantuar me ne, personi përgjegjës për prezantimin mund të ketë qasje në informacionin tuaj. Ju pranoni pa dyshim dhe pa mëdyshje pajtimin për ndarjen e informacionit me një person të tillë; dhe
 • çdokush i autorizuar nga një individ, siç përcaktohet nga ai individ ose kontrata.


Limit Prime Securities nuk i shet, licencon, jep me qira ose shpalosë informacione personale palëve të treta, përveç siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë.

Integriteti dhe mbrojtja e informacionit personal

Ndërsa ne përpiqemi të sigurojmë që të gjitha informacionet që mbajmë për ju janë aktuale, të sakta dhe të plota, ju bëjmë thirrje që menjëherë të na njoftoni për çdo ndryshim në informacionin personal që LPS mban për ju. Informacioni Personal ruhet në mënyrë të sigurt në serverat e sigurt, të cilëve vetëm personeli i autorizuar ka qasje, përmes fjalëkalimit. LPS kodon të gjitha informacionet personale pasi transferohet tek ne, dhe kështu, bën të gjitha përpjekjet e nevojshme për të parandaluar palët e paautorizuara të shikojnë ndonjë informacion të tillë.

Informacione statistikore dhe cookies

LPS përdor cookie për të mbledhur informacione statistikore në lidhje me vizitorët në faqet tona të internetit. Të dhënat e mbledhura janë: numri i vizitorëve, faqet e shikuara, llojet e transaksioneve të kryera, koha e kaluar në internet, dokumentet e shkarkuara, emri i ofruesit të shërbimit tuaj të Internetit, adresa IP, data dhe ora e qasjes, ndryshimi në zonën kohore relative te GMT, statusi i qasjes / statusi HTTP për sasinë e të dhënave të shkarkuara, shfletuesit, gjuhën, versionin e shfletuesit, sistemin operativ dhe sipërfaqen e ekranit, uebfaqen që ju lidhi me faqen tonë, faqet në internet që keni vizituar nga faqja jonë. Ky informacion përdoret për të vlerësuar dhe përmirësuar performancën e faqeve të internetit. Përveç informacionit statistikor, ne nuk mbledhim asnjë informacion në lidhje me ju përmes faqes sonë të internetit nëse nuk na jepni informacionin për ne. LPS mund të ndajë statistikat e përdorimit të faqes në internet me kompani me reputacion reklamimi dhe me kompanitë e saj të marketingut. Informacioni i mbledhur nga kompania e reklamave nuk është personalisht i identifikueshëm.

Qasja në informacion dhe ndryshimet

Drejtori Ekzekutiv i Kompanisë ka të drejtë të përcaktojë norma më të ulëta të komisionit dhe tarifave, ose, në disa raste, mund t'i përjashtojë ato, në varësi të interesave të Kompanisë, klientëve të saj dhe lëvizjeve të tregut.

Kufizimi i përgjegjësisë

LPS nuk është përgjegjës për politikat e privatësisë ose përmbajtjen e atyre uebfaqeve me të cilat ai lidhet. LPS nuk ka kontroll mbi përdorimin ose mbrojtjen e informacionit të siguruar nga një klient ose i mbledhur nga ato site. Kurdoherë që një klient zgjedh të lidhet me një faqe në internet të markës ose me një faqe në internet të lidhur, klientit mund t'i kërkohet të sigurojë regjistrim ose informacion tjetër. Ju lutemi vini re se një informacion i tillë regjistrohet nga një palë e tretë dhe do të qeveriset nga politika e privatësisë e asaj palë të tretë.

Pëlqimi i klientëve

Duke hyrë në këtë faqe në internet ose duke paraqitur një kërkesë për të hapur një llogari me LPS, ju jepni pëlqimin tuaj për LPS për të mbledhur, mirëmbajtur, përdorur dhe shpalosur informacione personale për ju dhe të dhëna nga ju ose nga një person tjetër siç përshkruhet më lart.

Na kontaktoni

Nëse dëshironi të bëni një hetim të përgjithshëm në lidhje me politikën tonë të intimitetit, të ndryshoni informacionin tuaj personal, të hyni në informacionin tuaj personal ose të bëni një pajtim, ju lutemi na kontaktoni me telefon ose me email info@limitprime.me

Ndryshimet në këtë Deklaratë të Privatësisë

LPS mund të bëjë ndryshime në këtë Deklaratë të Privatësisë, herë pas here për çfarëdo lloj arsye. Ju pranoni se postimi i një politike të rishikuar të privatësisë në mënyrë elektronike në faqen e internetit, pranohet si njoftim aktual për ju. Çdo mosmarrëveshje mbi politikën tonë të privatësisë i nënshtrohet këtij njoftimi dhe kushteve tona. LPS inkurajon klientët e saj që të kontrollojnë dhe rishikojnë në mënyrë periodike këtë Politikë të Privatësisë.

Informacion rreth instrumenteve financiare

Investiciono drustvo Limit Prime Securities AD Podgorica u ofron klientëve ekzistues dhe potencialë informacion të detajuar në lidhje me karakteristikat dhe rreziqet e instrumenteve financiare, kategorizimin e duhur të klientit si një investitor i vogël ose profesionist, i cili do t'i mundësojë klientit të marrë vendimin e duhur për investime.

Informacioni i rrezikut përfshin, në veçanti:

1) rreziqet që lidhen me llojin e instrumentit financiar, përfshirë sqarimin e levës financiare dhe efektin e tij, si dhe rrezikun e humbjes së investimit;

2) paqëndrueshmëria e çmimit të një instrumenti financiar dhe kufizimet e mundshme në tregun ekzistues për këto instrumente;

3) detyrimet financiare dhe të tjera shtesë të investitorit në rast të një transaksioni me ato instrumente financiare;

4) informacion në lidhje me marzhin dhe detyrimet e tjera që lidhen me instrumentin financiar.

Në përputhje me Ligjin për Tregun e Kapitalit, instrumentet financiare janë:

 1. letra me vlerë të transferueshme;

 2. instrumente të tregut të parave;

 3. njësitë e investimeve, në kuptim të ligjit që rregullon krijimin dhe funksionimin e fondeve të investimeve dhe kompanive të menaxhimit të fondeve të investimeve;

 4. derivatet, pershembull derivatet e mallrave, duke përfshirë:

 • opsionet, kontratat e ardhshme (FUTURES), këmbimet(SWAP), marrëveshjet e kursit të ardhshëm dhe çdo kontratë tjetër derivative në lidhje me letrat me vlerë, valutat, normat e interesit ose rendimentet, lejimet e emetimit ose instrumente të tjerë derivativë, indekset financiare ose masat financiare të cilat mund të shlyhen fizikisht ose në të holla;

 • opsionet, FUTURES, SWAP, paradhëniet dhe çdo kontratë tjetër derivative në lidhje me mallrat që duhet të shlyhen me para ose mund të shlyhen me para në opsionin e njërës prej palëve përveç për shkak të parazgjedhjes ose ngjarjes tjetër të përfundimit;

 • opsione, FUTURES, SWAP dhe çdo kontratë tjetër derivative në lidhje me mallrat që mund të shlyhen fizikisht me kusht që ato të tregtohen në një treg të rregulluar dhe / ose MTF dhe / ose OTF përveç produkteve me shumicë të energjisë të tregtuara në një OTF që duhet të zgjidhet fizikisht ;

 • opsione, FUTURES, SWAP, para dhe çdo kontratë tjetër derivative në lidhje me mallrat, që mund të shlyhen fizikisht që nuk përmenden ndryshe në nën-pikën c) të këtij artikulli, dhe që nuk janë për qëllime tregtare, të cilat kanë karakteristikat e instrumenteve të tjera financiare derivative ;

 • Instrumente derivate për transferimin e rrezikut të kredisë;

 • Kontrata financiare për diferencat;

 • Opsionet, futures, swap-et, marrëveshjet e kursit të ardhshëm dhe çdo kontratë tjetër derivative në lidhje me variabla klimatike, tarifat e mallrave ose normat e inflacionit ose statistika të tjera zyrtare ekonomike që duhet të shlyhen me para ose mund të shlyhen me para në opsionin e njërës nga palët sesa për shkak të mospagimit ose ngjarjes tjetër të përfundimit, si dhe çdo kontrate tjetër derivative në lidhje me asetet, të drejtat, detyrimet, indekset dhe masat që kanë karakteristikat e instrumenteve të tjerë financiar derivativ, të cilët tregtohen në një treg të rregulluar, OTF, ose një MTF; dhe

 • Lejet për emetime (Emission Allowances).

Një firmë investimesh do të rishikojë rregullisht instrumentet financiare që ofron ose tregjet, duke marrë parasysh çdo ngjarje që mund të ndikojë materialisht në rrezikun e mundshëm në tregun e identifikuar të synuar, për të vlerësuar të paktën nëse instrumenti financiar mbetet në përputhje me nevojat e tregut të identifikuar të synuar dhe nëse strategjia e synuar e shpërndarjes mbetet e përshtatshme.

Deklarata e Fondeve të Klientit

Ne do t'i trajtojmë paratë e mbajtura nga Limit Prime Securities në emrin tuaj si Paratë e Klientit. Ne trajtojmë paratë e marra nga ju ose të mbajtura nga ne në emrin tuaj në përputhje me dispozitat e ligjeve dhe rregulloreve të zbatueshme në lidhje me mbajtjen e parave të klientëve.

Fondet në llogarinë e klientit nuk i përkasin kompanisë sonë dhe nuk janë pjesë e aseteve tona, as nuk janë një pjesë e aseteve tona, pasurisë së saj të likuidimit ose falimentimit, dhe as nuk mund të jenë objekt ekzekutimi me qëllim të zgjidhjes së një kërkese kundër Kompanisë sonë.

Limit Prime Securities mban dhe mirëmban libra dhe regjistra kontabël të Parave të Klientit të mbajtura në emër të Klientëve të saj. Dispozitat në lidhje me paratë e klientit, i nënshtrohen termave dhe kushteve të bankave dhe institucioneve të kreditit me të cilat mbahen fonde të tilla dhe përmes të cilave transferohen fonde të tilla.

Në varësi të kërkesave përkatëse të Marzhit, shuma minimale e depozitës e cila duhet të qëndrojë në kredinë e Llogarisë suaj do të përcaktohet në Uebfaqen tonë herë pas here dhe në asnjë rast nuk do të jetë më e ulët se 100 USD ose 100 EUR.

Ne nuk marrim tarifa për depozitat ose tërheqjet e parave të transferuara brenda ose jashtë Llogarisë suaj me ne. Sidoqoftë mbetet përgjegjësia juaj të jeni të vetëdijshëm në çdo kohë, për tarifat e transferimit dhe / ose çdo tarifë dhe tarifë tjetër që ngarkohet nga banka, ofruesit e shërbimeve të pagesave dhe çdo ofrues tjetër i shërbimit që përdorni për transferimin e fondeve tek ne dhe nga ne.

Kur transferoni para në llogarinë tuaj me ne, koha që duhet për të shfaqur fondet në llogarinë tuaj varet nga mënyra e përdorur për transferimin e fondeve të tilla.

Ne depozitojmë paratë e klientëve të mbajtur në emër të klientëve tanë në një llogari dhe / ose llogari të hapura në bankë (institucion krediti). Ne gjithashtu mund të marrim paratë e klientëve përmes institucioneve të pagesave. Ne jemi të detyruar të ushtrojmë të gjithë kujdesin, aftësinë dhe zellin e duhur në përzgjedhjen dhe emërimin e bankave dhe institucioneve të pagesave, në përputhje me nenin 298 të Ligjit për Tregjet e Kapitalit (Mali i Zi). Ne do të marrim parasysh ekspertizën dhe reputacionin e bankës ose institucionit të pagesave, si dhe kërkesat ligjore dhe rregullatore ose praktikat e tregut në lidhje me mbajtjen e parave të Klientëve që mund të ndikojnë negativisht në mbrojtjen e dhënë për paratë e klientëve.

Ne do të marrim të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që paratë e klientëve të depozituar në një bankë të identifikohen veçmas nga paratë e gatshme që i përkasin Kompanisë me anë të llogarive të titulluara ndryshe në librat e bankës (ve). Në mënyrë të ngjashme, sipas kërkesave të Ligjeve dhe Rregullave të Zbatueshme, ne, me marrjen e fondeve të klientëve, do t'i vendosim ato fonde menjëherë në një ose më shumë llogari të shënuara si "llogari të klientëve".
Kur është e nevojshme, ne do të zbatojmë diversifikimin se ku mbahen paratë e klientëve, përmes mirëmbajtjes së llogarive në disa banka.

Ju pranoni që ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë mospagim të ndonjë pale tjetër, banke, kompanie për përpunimin e pagesave, kujdestarit ose njësisë tjetër që mban para në emrin tuaj ose me të cilin mund të kryhen transaksione.

Politikat kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

Shoqëria e ka të obligueshme të ndjek ligjet dhe rregulloret që janë në fuqi lidhur me pastrimin e parave, ryshfetin, korrupsionin dhe parandalimin e krimit financiar ("Ligjet e AML").

Në mënyrë për tu harmonizuar me rregullat e standardeve të politikës në fjalë, ju lutemi të paraqisni dokumentacionin e mëposhtëm:
Vërtetim identiteti: Kopja e vlefshme e pasaportës, letërnjoftim i vlefshëm, patentë shoferi e vlefshme,
Vërtetim adrese: Vërtetim i vlefshëm i adresës, jo më të vjetër se tre muaj,
Fotografinë tuaj me dokument identifikimi 
Formularin FEP të plotësuar dhe të nënshkruar.

Përveç kësaj, ne kemi nevojë për informacione në lidhje me punësimin tuaj, profesionin, të ardhurat vjetore, kursimet dhe investimet, qëllimin dhe natyrën e tregtimit tuaj me ne, origjinën e pasurive që do të tregtoni me ne, informacione mbi përvojën tuaj tregtare...

Të gjithë depozitat dhe tërheqjet e fondeve duhet të jenë në emrin tuaj dhe duhet të përputhen me dokumentet e paraqitur.

Nëse depozitoni më shumë se 15.000 dollarë, do t'ju kërkohet të plotësoni një deklaratë të origjinës së parave dhe të paraqisni të gjithë dokumentacionin përkatës për të mbështetur deklaratën tuaj. 

Nëse keni ndonjë pyetje, mos hesitoni të na kontaktoni me anë të e-mail-it: info@limitprime.me

Procedura e ankesave

Ankesat mund të paraqiten në një nga mënyrat e mëposhtme:

1.    paraqitja perosonale e një ankese me shkrim shoqërisë;
2.    dërgesë me postë;
3.    dërgesë e ankesës së skenuar përmes postës elektronike: info@limitprime.me
4.    dorëzoni ankesën ne mënyre elektronike në profilin e klientit.
 
Ankesat dorëzohen në formë të shkruar, duke përdorur formularin e duhur dhe duhet të përmbajnë informacionet e mëposhtme:

1.    të dhënat personale të personit që paraqet ankesën, gjegjësisht: emrin dhe mbiemrin, përkatësisht emrin e personit juridik, numrin unik të identifikimit, adresën, e-mail-in dhe numrin e telefonit;
2.    datën e paraqitjes së ankesës;
3.    përshkrim të objektit të ankesës dhe provat;
4.    nënshkrimin e ankuesit.

Pas marrjes së ankesës, ne do të hetojmë ankesën dhe do t'ju kthehemi me rezultatin / vendimin brenda 8 ditëve nga marrja e ankesës.

Tërheqja e parave

Në përputhje me Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave, tërheqja e kërkuar e parave mund të drejtohet vetëm në llogaritë bankare që janë në emër të klientit tonë - mbajtësi i llogarisë (emri dhe mbiemri i klientit të deklaruar në dokumentin e tij të identifikimit duhet të jetë i njëjtë me emrin dhe mbiemrin e mbajtësit të llogarisë ). Pas kërkesës së aprovuar për tërheqje, Limit Prime Securities do ta ekzekutojë terheqjen ne fjal brenda dy ditëve të punës. Limit Prime Securities drejton shumën e aprovuar drejtpërdrejt në llogarinë bankare të klientit përmes “Wire transfer “ dhe do të përdorë "opsionin e tarifës së transaksionit -SHA” për një transferim të tillë. Ju lutemi vini re se transferimet “wire transfer” mund të zgjasin deri në 6 ditë, kështu që Limit Prime Securities nuk mund të mbahet përgjegjës për ndonjë vonesë të mundshme në transferimin e fondeve në llogarinë bankare të klientit.

Ju mund të plotësoni urdhrin e tërheqjes së parave në profilin e Klientit.
 

Llogarive jo-aktive

Duke qenë se ne jemi një firmë e licensuar, llogaria juaj ka mbrojtje të bilancit negativ, kjo do të thotë se nuk mund të nxirren më shumë para se sa keni, që do të thotë se nëse keni 0 para në llogarinë tuaj, këto komisione nuk do të hiqen. Gjithashtu, nëse keni një gjendje llogarie më pak se 20 USD, do të zbritet një shumë deri në 0 USD, që në praktikë do të thotë se nëse keni 14 USD, do të zbriten 14 USD dhe gjendja e llogarisë tuaj do të jetë 0 USD.

Gjithashtu, po ju dërgojmë edhe një herë vendimin e lartpërmendur për komisionet për llogaritë joaktive të publikuar në faqen tonë të internetit më 22.12.2023.
Kompania jonë merr një vendim për vendosjen e komisioneve si më poshtë:

a. Komisioni për mbajtjen e llogarive joaktive - komision që do të ngarkohet duke filluar nga data 01.01.2024 për të gjitha llogaritë e Metatrader që nuk kanë qenë aktive në periudhën tre mujore para datës së shlyerjes. Komisioni do të tarifohet çdo muaj në datën e parë të çdo muaji në shumën prej 20 USD.

b. Komisioni për tërheqjen e parave

    komision që do të paguhet duke filluar nga data 01.01.2024 në rastet e mëposhtme:

- për të gjithë klientët që tërheqin para brenda një muaji nga pagesa dhe miratimi i llogarisë për tregtim dhe nuk kanë bërë tregti, d.m.th. nuk kanë pasur një transaksion të vetëm.

- për të gjithë klientët që tërheqin para brenda tre muajve nga pagesa dhe miratimi i llogarisë tregtare dhe nuk kanë bërë tregti, pra nuk kanë kryer një transaksion të vetëm në muaj brenda një periudhe tre mujore nga dita e miratimit të llogarisë tregtare.

- për të gjithë këta klientë dhe raste, do të ngarkohet një komision për llogaritë joaktive gjatë tërheqjes së parave në shumën 20 USD për çdo tërheqje.

Përpara se të largoheni,
rezervoni një takim telefonik me agjentin tonë.

Pyesni për të gjitha paqartësitë tuaja në lidhje me tregtinë dhe merrni përgjigje në kohë reale.

Dërgo mesazh nëpërmjet WhatsApp!