Rregulloret

Rregulloret

Rregulloret

Ligji i tregut të kapitalit në Mal të Zi

Lexo Më Shumë

ESMA CFD Q AND A

Lexo Më Shumë

Ligji për subjektet tregtare

Lexo Më Shumë

Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit

Lexo Më Shumë

Rregullat për përmbajtjen e hollësishme të aplikimit për lëshimin e licencës për ofrimin e shërbimeve të investimeve për një firmë investimesh, dhe dokumentacioni i paraqitur së bashku me aplikacion.

Lexo Më Shumë

Rregullat për kushtet e lëshimit të lejeve të punës për ndërmjetësit dhe këshilltarët e investimeve

Lexo Më Shumë

Rregullat për dhënien e aprovimit për emërimin e një anëtari të bordit të drejtorëve, d.m.th. drejtorit ekzekutiv të një organizatori tregut, ndërmarrja e investimeve.

Lexo Më Shumë

Rregullat për përmbajtjen e detajuar, afatet dhe mënyrën e përpilimit dhe paraqitjes së raporteve të kompanive të investimeve dhe degëve të tyre

Lexo Më Shumë

Rregullat për përmbajtjen e hollësishme dhe mënyrën e raportimit financiar

Lexo Më Shumë

Rregullore për fitimin e pjesëmarrjes së kualifikuar

Lexo Më Shumë

Rregullorja për tarifat

Lexo Më Shumë

Rregullat e Komisionit për kërkesat organizative

Lexo Më Shumë

Rregullat për përmbajtjen e prospektit të shkurtuar

Lexo Më Shumë

Rregullat për mënyrën e regjistrimit të ofertave të mbyllura

Lexo Më Shumë

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.