Çfarë janë CFD-të?

Kontratat financiare për diferencë (CFD) janë instrumente financiare derivative që përfaqësojnë një kontratë bilaterale midis dy palëve. Ato varen nga asetet themelore të përfshira në derivativ (siç janë indekset ose aksionet). Kur një klient vendos një urdhër për blerjen ose shitjen e një CFD-je, ai tregton ekskluzivisht me shoqërinë (kompaninë), si palë tjetër të kontratës. Hapja e një pozicioni tek ne, rezulton me obligimin e mbylljes të së njëjtit tek ne. Me tregtimin e CFD-ve vjen deri tek shkëmbimi i vlerave (vlera aktuale dhe vlera në fund të kontratës) të instrumentit financiar përkatës. 

Kur hyni në tregti me CFD-në, ju nuk bëheni pronar i asetit themelor të përfshirë në derivativ dhe nuk mund të merrni dorëzimin fizik të një instrumenti të tillë. Si pronar i CFD-ve, nuk do të keni të drejtë të merrni pjesë dhe/ose të votoni në ndonjë mbledhje të aksionarëve të instrumentit financiar me të cilin ka lidhje CFD-ja.

CFD-të janë produkte me të cilët tregtohet nepërmes levës, që nënkupton se ju duhet të depozitoni vetëm një përqindje të vogël të vlerës së plotë të tregtisë për të hapur një pozicion. Kjo quhet "tregtimi në kufi (marginë)". Megjithëse tregtimi në marginë ju lejon të rritni të ardhurat, humbjet gjithashtu do të rriten pasi ato bazohen në vlerën e plotë të pozicionit.

Siç kemi shpjeguar më parë, spread-i është diferenca midis çmimit të blerjes dhe shitjes. Në shembullin tonë, spread-i është 0.00001, ose 1 pip.

PIP

PIP (Price In Points) është njësia më e vogël e ndryshimit të çmimit të një çifti monedhe, pra dhjetori i fundit. Ndryshimi në çmimin e çifteve të monedhës shprehet më shpesh me katër ose pesë dhjetore, dmth. 1 pip = 0.0001 ose 0.00001.

LOT

Lot-i është një sasi (grup) i një produkti financiar. Kur hapni një pozicion, ju përcaktoni sasinë në pjesë, dhe secili pjesë përmban një numër të caktuar të produkteve që dëshironi të blini ose shisni. Përgjithësisht, lot-i përfaqëson një sasi të standardizuar të një produkti të tregtuar me mall, për shembull:
1 lot ari është 1 ons ari.
1 lot vaj është 1 fuçi vaj.
1 lot e një palë valutore është 100,000 e monedhave bazë.
Pse është e nevojshme të standardizohet sasia e mallrave? Në këtë mënyrë, tregtia në tregun financiar thjeshtësohet. Përndryshe, tregu do të ishte kryesisht i ngadaltë dhe joefikas.
Sasia minimale e tregtimit për secilin produkt është 0,01 lot, deri në shumën e disponueshme që klienti ka për tregtim.

Tregto Tani

Fillo Tregto
MARGINA

Marzhi është një depozitë që kërkohet për të hapur ose mbajtur pozicione të hapura gjatë tregtimit. Shërben si kolateral për të mbuluar humbjet e mundshme. Pra, marzhi nuk është shpenzim, por përfaqëson pjesën e kapitalit tuaj që është lënë mënjanë dhe ngrirë si depozitë për të hapur një pozicion të caktuar. Për shembull, nëse jeni duke tregtuar me një levë x100, ju duhet 1% e parave për të hapur një pozicion me një vlerë të caktuar, që 1% e parave të bëjë marzhin e nevojshëm për të hapur një pozicion të tillë.

LEVA FINANCIARE

Një nga karakteristikat themelore që e bën CFD një produkt tërheqës është leva. Leva ju lejon të arrini një pozicion shumë më të madh me një shumë më të vogël parash.
Marzhi i shpjeguar më parë ka lidhje të kundërt me levën. Nëse marzhi i kërkuar për tregtim është 1%, atëherë leva është 1: 100, nëse është 5% atëherë leva është 1:20, etj. Marzhi dhe huazimi përcaktohen për të gjitha instrumentet e tregtuara.

Me Limit Prime Securities, shuma maksimale e huasë është 1: 100. Më poshtë do të shpjegojmë se çfarë do të thotë kjo për investitorin. Për shembull:

Nëse dëshironi të tregtoni çiftin e monedhës EUR / USD, dmth. doni të blini një sasi prej 100,000 EUR me levë 1: 100, sa duhet të keni në llogarinë tuaj?

Përgjigja për këtë pyetje është: 1% * 100,000 = 1,000 EUR 1,000 është minimumi që duhet të keni në llogarinë tuaj, kjo është marzhi i kërkuar.

SWAP (Shkëmbim)

Përveç tarifave të përcaktuara në Marrëveshje, një tarifë ditore e tarifës e cila vlen për çdo pozicion të hapur i vendoset Klientit. Swap tarifohet çdo ditë në të gjitha pozicionet e mbetura të hapura. Metoda e llogaritjes së normës ditore ndryshon në varësi të llojit të aktivit bazë ose instrumentit financiar për të cilin zbatohet CFD. Për më tepër, shuma e normës ditore do të ndryshojë midis aktiveve të ndryshme pasi lidhet me normat e interesit që lidhen me secilin aktiv dhe përveç një pagese shtesë financimi të përcaktuar nga ne.

Mësoni në thellësi rreth
çfarë është tregtimi CFD

Përpara se të largoheni,
rezervoni një takim telefonik me agjentin tonë.

Pyesni për të gjitha paqartësitë tuaja në lidhje me tregtinë dhe merrni përgjigje në kohë reale.

Dërgo mesazh nëpërmjet WhatsApp!