Çfarë janë CFD-të?


Kontratat financiare për diferencë (CFD) janë instrumente financiare derivative që përfaqësojnë një kontratë bilaterale midis dy palëve. Ato varen nga asetet themelore të përfshira në derivativ (siç janë indekset ose aksionet). Kur një klient vendos një urdhër për blerjen ose shitjen e një CFD-je, ai tregton ekskluzivisht me shoqërinë (kompaninë), si palë tjetër të kontratës. Hapja e një pozicioni tek ne, rezulton me obligimin e mbylljes të së njëjtit tek ne. Me tregtimin e CFD-ve vjen deri tek shkëmbimi i vlerave (vlera aktuale dhe vlera në fund të kontratës) të instrumentit financiar përkatës. 

Kur hyni në tregti me CFD-në, ju nuk bëheni pronar i asetit themelor të përfshirë në derivativ dhe nuk mund të merrni dorëzimin fizik të një instrumenti të tillë. Si pronar i CFD-ve, nuk do të keni të drejtë të merrni pjesë dhe/ose të votoni në ndonjë mbledhje të aksionarëve të instrumentit financiar me të cilin ka lidhje CFD-ja.

CFD-të janë produkte me të cilët tregtohet nepërmes levës, që nënkupton se ju duhet të depozitoni vetëm një përqindje të vogël të vlerës së plotë të tregtisë për të hapur një pozicion. Kjo quhet "tregtimi në kufi (marginë)". Megjithëse tregtimi në marginë ju lejon të rritni të ardhurat, humbjet gjithashtu do të rriten pasi ato bazohen në vlerën e plotë të pozicionit.