Fjalori

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A

Account balance / Account value

Gjendja neto e mbetur në llogari, pas llogaritjeve të të gjitha debiteve dhe krediteve.

AIM (Alternative Investment Market)

Një nën-treg i Bursës së Londrës (LSE), i cili lejon që kompanitë më të vogla të rrisin kapitalin me një sistem rregullator më fleksibël sesa kërkohet për tregun kryesor të LSE. CFD-të nuk jane të disponueshme në letrat me vlere te listuara në AIM.

Arbitrage

Procesi i blerjes së një pasurie (si aksionet) dhe pastaj shitja e saj në mënyre të menjëhershme në mënyrë që të përfitohet nga diferenca. Arbitrazhistet mund të shfrytëzojnë dallime të vogla në çmimin e kuotuar të një instrumenti identik midis tregjeve të ndryshme duke tregetuar sasi shumë të mëdha.

Ask

Çmimi më i ulët me të cilin një shitës është i gatshëm të shesë një investim apo pasuri në një moment të caktuar. I njohur edhe si çmimi i ofertës (Offer Price).

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.