Regulativa

Regulativa

Lista regulative

Zakon o tržištu kapitala

Saznajte Više

ESMA CFD Q AND A

Saznajte Više

Zakon o privrednim društvima

Saznajte Više

Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Saznajte Više

Pravila o bližem sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga investicionom društvu i dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev

Saznajte Više

Pravila o uslovima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicionom savjetniku

Saznajte Više

Pravila o davanju odobrenja za imenovanje člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora organizatora tržišta, investicionog društva

Saznajte Više

Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Saznajte Više

Pravila o bližem sadržaju i načinu finansijskog izvještavanja

Saznajte Više

Pravilnik o sticanju kvalifikovanog učešća

Saznajte Više

Pravilnik o naknadama

Saznajte Više

Pravila Komisije o organizacionim zahtjevima

Saznajte Više

Before you go, book a
free call with our agent

Ask all of your trading questions and get answers right away.