Politike

Politike

Pravila ponašanja pri pružanju investicionih usluga

Saznajte više

Pravilnik o tarifi

Saznajte više

Politika izvršenja naloga

U središtu naše korporativne kulture i etike jeste pošteno tretiranje naših Klijenata. Naša je dužnost da postupamo iskreno, pravedno, profesionalno i u najboljem interesu naših klijenata.

Sa aspekta izvršavanja naloga preduzećemo sve potrebne korake da dobijemo najbolji mogući rezultat prilikom izvršavanja naloga klijenata ili kada prenosimo naloge drugim entitetima ili mjestima za izvršenje. Mi smatramo da je najbolji mogući rezultat onaj koji pruža najbolju moguću ukupnu cijenu za klijente (uključujući troškove) u što kraćem roku.

U trenutku podnošenja naloga za kupovinu ili prodaju CFD putem naše platforme za trgovanje Vi trgujete sa Društvom kao kontra stranom u ugovoru. Društvo takođe ima ulogu market maker-a. 

Pod ovim podrazumijevamo:

U svim transkacijama trgujete sa nama kao kontra stranom u CFD ugovoru. Možete zatvoriti one pozicije u kojima ste trgovali sa nama.
Vaša pozicija se ne može prenijeti ni na jedno treće regulisano investiciono društvo. Ovo je jedna od glavnih razlika u odnosu na primjer trgovanja sa akcijama. U tim slučajevima svoju poziciju možete prenijeti i trgovati akcijama koje posjedujete preko drugog investicionog društva - brokera. U slučaju trgovanja sa CFD zatvaranje pozicija je jedino moguće sa brokerom i društvom sa kojim ste inicijalno i započeli trgovanje.
U slučaju kada Vi ostvarujete profit, mi ostvarujemo gubitak i obrnuto kada vi ostvarite gubitak prilikom trgovanja mi ostvarujemo dobit.

Naše cijene i način na koji ih formiramo

Društvo navodi dvosmjernu cijenu za svaki CFD koji nudi. Ova dvosmjerna cijena sastoji se od cijene ponude (niža cijena koja je cijena po kojoj Klijent može “prodati” CFD) i cijene tražnje (viša cijena koja je cijena po kojoj Klijent može kupiti CFD). Razlika između cijene ponude i cijene tražnje za svaki CFD koji nudimo naziva se “maržom” (“spread”). Naš cilj je da ponudimo konkurentne cijene ponude i tražnje, uključujući troškove naših usluga u marži.
Naše marže su varijabilne što znači da će varirati u zavisnosti od uslova na tržištu i raspoložive likvidnosti. Marže predstavljaju najbolje cijene ponude i tražnje koje je moguće dobiti od naših pružalaca likvidnosti, tržišta osnovne imovine ili drugih provajdera podataka.

Spread trošak

Spread je zapravo vaš trošak za otvaranje nove pozicije/postavljanje novog naloga za trgovanje. Ne naplaćuju se nikakve dodatne provizije.

Najbolje izvršenje naloga

Najbolje izvršenje naloga je proces kojim LPS nastoji postići najbolji mogući rezultat prilikom izvršavanja naloga klijenata. Definicija najboljeg mogućeg rezultata će se mijenjati jer možemo uzeti u obzir niz faktora izvršavanja i odrediti njihovu relativnu važnost na osnovu karakteristika odgovarajućeg klijenta, veličine naloga, naloga koje primamo i osnovnih finansijskih instrumenata za koje nudimo trgovanje ugovorima o razlici. Cijene i troškovi imaju najveću važnost prilikom izvršavanja transakcija za naše klijente. 

Kada LPS izvršava naloge u ime klijenata, najbolje izvršenje se određuje na osnovu ukupnog iznosa koji se plaća klijentu ili od strane klijenta, osim ako cilj izvršavanja naloga ne nalaže drugačije. Ukupna naknada se sastoji od cijene CFD-a u finansijskom instrumentu sadržanom u derivatu, i troškova koji su direktno povezani sa izvršenjem naloga, kao što su naknade za izvršenje, obračun i poravnanje, kao i sve druge naknade trećim stranama koje su uključene u izvršenje naloga. Kada se procjenjuje da li je postignuto najbolje izvršenje, LPS ne uzima u obzir troškove koje će klijent platiti bez obzira na način izvršavanja naloga. 

Pored svih preduzetih mjera i koristi pružaoca likvidnosti kao eksterne ugovorne strane, Društvo nije u obavezi da izvrši transkaciju u kojoj procjenjuje da će rizik prevazići raspoloživu likvidnost na osnovnom tržištu. Za veće transakcije možemo obračunati dodatne nadoknade ili troškove našim cijenama.  Ako klijent ponavlja transakcije, LPS će ih pregledati na kumulativnoj osnovi u svrhu utvrđivanja dodatne nadoknade.

Konverzija valuta

Ulaganje u CFD-ove sa osnovnom imovinom navedenom u valuti koja nije Vaša osnovna valuta, podrazumijeva valutni rizik. Zbog činjenice da se CFD izmiruje u valuti koja nije Vaša osnovna valuta, njena konverzija u osnovnu može uticati na Vaš krajnji rezultat.

Prekonoćni rolover (Swap)

Pored naknada definisanim Ugovorom, Klijent je u obavezi da plati dnevnu naknadu za rolover za svaku otvorenu poziciju koja se drži preko noći. Prekonoćni rolover se naplaćuje dnevno na svim pozicijama koje su ostale otvorene. Metod obračuna prekonoćne naknade varira u zavisnosti od vrste osnovnog sredstva ili finansijskog instrumenta na koji se CFD primjenjuje. Takođe, iznos prekonoćne naknade je različit za različite instrumente u zavisnosti od kamatne stope koja se vezuje za određen instrument ili valutu i od dodatne naknade koju mi određujemo. 

Mjesta izvršavanja naloga

Mjesta izvršavanja naloga su subjekti kojima se nalozi dostavljaju ili kojima Društvo šalje naloge na izvršenje. Za potrebe naloga koje je klijent podnio kompaniji, kao što je već pomenuto, Društvo u svakom trenutku nastupa kao glavna ugovorna strana u ime klijenta. Čak i kada Društvo prenosi naloge za izvršenje trećim licima za pružanje likvidnosti, Društvo ostaje jedina ugovorna strana u Vašem trgovanju. Stoga je Društvo jedino mjesto za izvršenje naloga klijenata. 

Prihvatanjem ove Politike, Klijent potvrđuje da nalozi koje je poslao Društvu nisu preuzeti niti izvršeni na regulisanom tržištu ili multilateralnom sistemu trgovanja (MTF), već se izvršavaju vanberzanski (“OTC”) putem trgovinske platforme kojom Društvo raspolaže i, shodno tome, klijent može biti izložen većim rizicima.

Pravilnik o informacijama za male klijente

Društvo će klijentu dostaviti obavještenje o sljedećem:
 • vremenu i mjestu prijema naloga, izmjene i opoziva naloga;
 • prihvatanju ili odbijanju izvršenja naloga, uz navođenje razloga za odbijanje naloga, odmah po prijemu naloga, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema/odbijanja naloga.
Društvo će klijentu dostaviti obavještenje o svakoj značajnoj promjeni dostavljenih informacija, putem trajnog medija ili na način određen Ugovorom.

Informacije u vezi sa zaštitom finansijskih intrumenata

Društvo može koristiti finansijske instrumente sa računa klijenata samo na osnovu naloga klijenta.
Društvo je uspostavilo adekvatne sisteme za zaštitu vlasničkih prava klijenata kojima se onemogućava korišćenje finansijskih instrumenata klijenata za račun Društva ili za račun drugih klijenata, osim uz izričitu saglasnost klijenta:

  • računi finansijskih instrumenata Društva su odvojeni od računa klijenata;

  • finansijski instrumenti klijenata nisu vlasništvo i ne ulaze u imovinu Društva i ne mogu se koristiti za plaćanje obaveza Ovlašćene banke prema povjeriocima;

  • finansijski instrumenti klijenata ne mogu se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu Društva, niti koristiti za plaćanje njegovih obaveza;

  • Društvo ne može da zalaže ili otuđuje finansijske instrumente u vlasništvu klijenta bez njegovog prethodnog pismenog ovlašćenja,

  • Društvo ne može da:

        ◦ izvršava naloge klijenata na način koji nije u skladu s Zakonom i aktima Komisije, odnosno aktima regulisanog tržišta, ili MTP,

        ◦ kupuje, prodaje ili pozajmljuje za sopstveni račun iste finansijske instrumente koji su predmet naloga klijenta prije postupanja po nalogu klijenta.

Društvo je dužno da evidencije, račune i korespodenciju u vezi sa klijentom vodi precizno i tačno, da ih redovno usklađuje sa evidencijama i računima trećih lica koja drže imovinu klijenata, da ih vodi na način da u svakom momentu i odmah može razlikovati imovinu jednog klijenta od imovine ostalih klijenata i imovine samog Društva i kada se imovina klijenta vodi na zbirnom računu.

Politika razvrstavanja klijenata

Ovom politikom propisuju se pravila poslovnog ponašanja i obaveze investicionog društva (u daljem tekstu: Društvo) u vezi sa upoznavanjem klijenata sa svim poslovima sa finansijskim instrumentima koje Društvo obavlja, razvrstavanjem klijenata i stepenom zaštite klijenta u odnosu na njihovo razvrstavanje, mogućnostima da zatraže razvrstavanje u drugu kategoriju, te rizicima ulaganja za pojedine vrste finansijskih instrumenata, a sve u odnosu na njihovo znanje, iskustvo, finansijsku situaciju.

RAZVRSTAVANJE KLIJENATA

Shodno odredbama Zakona i relevantnim propisima, Društvo je dužno da prije pružanja investicione usluge svoje klijente razvrsta u jednu od dvije kategorije:

 • kategoriju malih klijenata
 • kategoriju profesionalih klijenata

Profesionalnim klijentom se smatra klijent koji posjeduje dovoljno znanja, iskustva i stručnosti za samostalno donošenje odluka o ulaganjima i pravilnoj procjeni s time povezanih rizika.

Mali klijent je svaki drugi klijent, odnosno investitor koji se ne tretira kao profesionalni klijent.

Investiciono društvo dužno je da na trajnom mediju svakog klijenta obavijesti o:

 1. kategoriji klijenata u koju je razvrstan;
 2. nivou zaštite interesa koja će mu biti pružena;
 3. mogućnosti da zatraži razvrstavanje u drugu kategoriju klijenata, kao i o svim promjenama nivoa zaštite koje proizilaze iz takve odluke.

Klijent je odgovoran za tačnost, potpunost i istinitost datih informacija, potrebnih za procjenu klijenta.

Klijent je odgovoran za štetu prouzrokovanu davanjem netačnih, nepotpunih ili neistinitih podataka.

MALI KLIJENTI

Malim klijentima se smatraju svi klijenti/investitori koji se ne smatraju profesionalnim klijentima ili kvalifikovanim klijentima. Društvo je dužno da sa malim klijentom zaključi Ugovor kojim će definisati međusobna prava i obaveze.

Društvo pruža malim klijentima najviši mogući stepen sigurnosti i ostalih prava, koja su malim klijentima osigurana Zakonom o tržištu kapitala (u daljem tekstu: Zakon) i podzakonskim propisima o postupanju investicionog društva u najboljem interesu klijenta.

Zaštita koju Društvo pruža klijentima razvrstanim u kategoriju malih klijenata se prije svega odnosi na izvršavanje naloga po najpovoljnijim uslovima za klijenta u skladu sa Politikom izvršavanja naloga, te zaštiti interesa i imovine klijenta.

Društvo dužno je malom klijentu osigura potpune informacije, prije i posle pružanja investicionih usluga.

PROFESIONALNI KLIJENTI I PROMJENA STATUSA

Profesionalnim klijentom, smatra se svaki klijent koji posjeduje dovoljno iskustva, znanja i stručnosti za samostalno donošenje odluka o ulaganjima i pravilnoj procjeni s time povezanih rizika. U svakom slučaju, a u skladu sa odredbom člana 53 ZTK, profesionalnim klijentom smatra se:
1.    subjekat koji ima odobrenje za rad ili subjekat nadzora u poslovanju na finansijskim tržištima i to:
a)    kreditne institucije;
b)    investiciona društva;
c)    druge finansijske institucije koje imaju dozvolu za rad ili su subjekti nadzora;
d)    društva za osiguranje;
e)    subjekti za zajednička ulaganja i njihova društva za upravljanje;
f)    penzioni fondovi i njihova društva za upravljanje;
g)    trgovci robom i robnim derivatima;
h)    drugi institucionalni investitori.

2.    veliko društvo koje ispunjava dva od sljedećih uslova:
a)    ima ukupnu aktivu od najmanje EUR 20.000.000;
b)    ima godišnji neto prihod od najmanje EUR 40.000.000;
c)    ima kapital od najmanje EUR 2.000.000.

3.    Vlada, Centralna Banka, međunarodne organizacije kao što su Svjetska Banka, Međunarodni Monetarni Fond, Evropska Centralna Banka, Evropska Investiciona Banka i druge slične međunarodne organizacije;

4.    drugi investitori čija je pretežna djelatnost ulaganje u finansijske instrumente, uključujući subjekte koji se bave sekjuritizacijom imovine ili drugim finansijskim transakcijama.

Ako je gore pomenuta firma klijent Društva, isto je dužno da pisanim putem obavijesti takvog klijenta da se prema ovoj Politici, a na osnovu dostupnih podataka, može smatrati profesionalnim klijentom, te da će biti tretiran kao takav klijent i sa nižim stepenom zaštite, osim ukoliko drugačije nije ugovoreno.

KVALIFIKOVANI NALOGODAVAC

Kvalifikovani nalogodavci su investiciona društva, investicioni fondovi i njihova društva za upravljanje, ovlašćene kreditne institucije, društva za osiguranje, penzioni fondovi i njihova društva za upravljanje, druge finansijske institucije, državni organi, uključujući organe nadležne za upravljanje javnim dugom, centralne banke, međunarodne organizacije i druge ovlašćene organe.

POSTUPANJE SA MALIM KLIJENTIMA I PROMJENA STATUSA

Prije zaključenja Ugovora o pružanju usluga s malim klijentom, Društvo je dužno da prikupi, odnosno zahtjeva od klijenta podatke o njegovom znanju i iskustvu u investicionoj oblasti koja je od značaja za finansijski instrument ili uslugu koja se nudi ili traži, radi procjene u kojoj mjeri je taj finansijski instrument, odnosno usluga odgovarajuća za klijenta.
Informacija u vezi znanja i iskustva klijenta, primjereno vrsti klijenta, vrsti i obimu usluge, vrsti transakcije, uključujući složenosti i rizike, naročito obuhvataju:

•    vrstu usluge, transakcije i finansijske instrumente poznate klijentu,
•    vrstu, količinu i učestalost klijentovih transakcija s finansijskim instrumentima i period u kojem su izvršene;
•    nivo edukacije (stručne spreme), profesiju odnosno zanimanje i zvanje klijenta.

Ako Društvo smatra da, na osnovu prikupljenih informacija proizvod ili usluga nijesu odgovarajući za klijenta, dužno je da upozori klijenta. 
Investiciono društvo se može osloniti na podatke dobijene od klijenta kao istinite i potpune te ne snosi štetu koja bi nastala zbog toga jer dobijeni podaci nisu istiniti ili potpuni, osim u slučaju kada je bilo poznato ili moralo biti poznato da su podaci koje je klijent dao zastarjeli, netačni ili nepotpuni.

Ukoliko klijent ne želi da da tražene podatke  ili ako nije dao dovoljno podataka o svom znanju i iskustvu, Društvo će ga pismenim putem upozoriti da nije moguće utvrditi jesu li predviđene usluge ili proizvodi za njega odgovarajući.

Izjava o riziku

Trgovanje CFD-ima je vrlo špekulativno, uključuje značajan rizik gubitka i nije prikladno za sve investitore, već samo za one klijente koji:
 • razumiju i spremni su preuzeti ekonomske, pravne i druge rizike;
 • su iskusni i upoznati s trgovanjem derivatima i osnovnim vrstama sredstava.
CFD-ovi su složeni instrumenti i dolaze s visokim rizikom gubitka novca zbog leveridža. Visok nivo leveridža može djelovati protiv vas kao i za vas. Prije nego što odlučite trgovati bilo kojim takvim proizvodima, trebalo bi da pažljivo razmotrite ciljeve ulaganja, nivo iskustva i sklonost riziku. Trebalo bi da razmislite jeste li razumjeli kako CFD-ovi funkcionišu i možete li da priuštite visok rizik gubitka novca. CFD-ovi nisu prikladno ulaganje za penzione fondove. Transakcije sa CFD-ima su među najrizičnijim vrstama ulaganja i mogu rezultirati velikim gubicima. Klijent izjavljuje, garantuje i saglasan je da razumije te rizike, da je voljan i sposoban, finansijski i na drugi način, preuzeti rizik trgovanja CFD-ovima i da gubitak cjelokupnog iznosa sa njegovog računa neće promijeniti njegov životni stil.

Postoji mogućnost da možete podnijeti gubitak nekih ili svih početnih ulaganja i stoga ne bi trebalo da ulažete novac koji ne možete priuštiti da izgubite.
Treba da budete svjesni svih rizika povezanih s trgovanjem na margini i zatražiti savjet od nezavisnog finansijskog savjetnika ako imate bilo kakve sumnje.
Klijent prihvata da se provizije, takse i druge naknade mogu primijeniti, i kao takve ove naknade će uticati/smanjiti profit (ako postoji) ili povećati gubitak. Prije trgovanja finansijskim instrumentima, trebalo bi da budete svjesni svih troškova koje možete platiti, bez obzira da li su te naknade na unaprijed određeni iznos ili promjenljive.

OTC transakcije

Prilikom trgovanja CFD-ovima s nama, takve transakcije neće biti izvršene na priznatoj ili određenoj berzi i poznate su kao OTC transakcije. Sve pozicije u koje ste ušli sa nama moraju biti zatvorene s nama i ne mogu se zatvoriti s bilo kojim drugim subjektom. OTC transakcije mogu uključivati veći rizik od ulaganja jer ne postoji berza na kojem bi se zatvorila otvorena pozicija. Može biti nemoguće likvidirati postojeću poziciju, procijeniti vrijednost pozicije koja proizlazi iz OTC transakcije ili procijeniti izloženost riziku. Cijene ponude i cijene tražnje možda neće biti određene od nas na osnovu najboljih politika izvršenja koje se primjenjuju na tržištu. Ne postoji centralni kliring i nikakva garancija nijedne druge strane u pogledu obaveza plaćanja Limit Prime Securities klijentu.

Valutni rizik

Ulaganje u CFD-ove s osnovnom imovinom navedenom u valuti koja je različita od vaše osnovne valute, podrazumijeva valutni rizik zbog činjenice da, kada se CFD izmiruje u valuti koja nije vaša osnovna valuta, na vrijednost vaše zarade može uticati konverzija u osnovnu valutu.

Nema garancije profita

Ne postoje garancije profita niti izbjegavanja gubitaka prilikom trgovanja CFD-ovima. Klijent nije dobio takve garancije ni od jednog predstavnika firme. Klijent je svjestan rizika vezanih za trgovanje CFD-ovima i finansijski je sposoban snositi takve rizike i podnijeti sve nastale gubitke.

Internet trgovanje

Postoje rizici povezani s korištenjem internetskog trgovinskog sistema za izvršenje ugovora koji uključuju, ali ne ograničavaju se na prekid rada hardvera, softvera i internetske veze.
S obzrom na to da Limit Prime Securities ne kontroliše snagu signala, njegov prijem ili usmjeravanje putem Interneta, konfiguraciju vaše opreme ili pouzdanost njegove veze, ne možemo biti odgovorni za neuspjehe u komunikaciji ili kašnjenja prilikom trgovanja putem Interneta.

Mišljenja o tržištu

Sva mišljenja, vijesti, istraživanja, analize, cijene ili druge informacije objavljene na ovoj web-stranici i društvenim mrežama pružaju se kao opšti tržišni komentari i ne predstavljaju investicioni savjet.
Limit Prime Securities neće prihvatiti odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući, bez ograničenja, gubitak profita, koji može nastati direktno ili indirektno od korištenja ili oslanjanja na takve informacije.

Politika upravljanja sukobom interesa

Društvo, relevantna lica i lica koja su posredno ili neposredno povezana sa Društvom, obavezni su da u obavljanju svojih radnih zadataka postupaju odgovorno, pošteno, savjesno i nepristrasno, zastupajući interese klijenta, kao i da brinu da svojim radnjama ne nanose štetu ugledu i povjerenju Društvu i klijentima Društva. 

Zaposleni u Društvu (u daljem tekstu: zaposleni) ne smiju aktivnosti Društva koristiti za vlastite interese i korist, niti mogu biti u bilo kom odnosu zavisni prema licima koje bi mogle uticati na njihovu objektivnost.

Relevantna lica su dužna da rade u skladu s načelima odgovornosti, istinitosti, efikasnosti, transparentnosti, i postupaju u dobroj vjeri prema poslovnim partnerima, klijentima Društva i ostalim zaposlenima Društva.

U svrhu sprječavanja sukoba interesa između zaposlenih i klijenata Društva, posebna pažnja će se obratiti na sprječavanje sledećih situacija:

 • razmjena povjerljivih informacija između zaposlenih, a koji rade u različitim odjeljenjima ili sektorima, odnosno nepotrebno iznošenje povjerljivih i insajderskih informacija i podataka dobijenih obavljanjem radnih zadataka;
 • neprimjereni uticaj bilo kog lica iz grupe kojoj Društvo pripada ili van nje na način na koji zaposleno lice pruža investicione usluge;
 • korišćenje insajderskih informacija u svrhu unošenja naloga zaposlenih u sistem za trgovanje prije naloga klijenta (front running);
 • kupovina finansijskih instrumenata za sopstveno ime, a zatim podizanje cijene kupovinom za račun portfolija klijenata;
 • podizanje cijene kupovinom za račun portfolija klijenata, a potom prodaja finansijskih instrumenata za sopstveni račun;
 • nejednak tretman portfolio klijenata pri odabiru finansijskih instrumenata i/ili cijene;
 • zatvaranje transakcija unutar Društva, a između zaposlenog koji upravlja portfoliom klijenta i portfolio klijenta;
 • trgovanje za portfolio klijenta motivisano provizijom,
 • kupovina finansijskih instrumenata zaposlenog koji je izradio preporuku za sopstveno ime neposredno prije distribuiranja preporuke o kupovini datog finansijskog instrumenta,
 • prodaja finansijskih instrumenata zaposlenog koji je izradio preporuku za sopstveni račun neposredno prije distribuiranja preporuke o prodaji datog finansijskog instrumenta i slično.

Društvo ima nezavisnu funkciju praćenja usklađenosti poslovanja sa propisima čiji zadaci uključuju i uključuju, između ostalog, otkrivanje, sprječavanje i upravljanje rizicima.

SOPSTVENE TRANSAKCIJE

Relevantnim licima je zabranjeno da obavljaju sljedeće aktivnosti:

1.    da zaključuju sopstvene transakcije ukoliko:

 •  to uključuje zloupotrebu ili otkrivanje insajderskih ili drugih povjerljivih informacija koje se odnose na klijenta ili transakcije sa klijentom ili za račun klijenta;
 •  je zaključivanje takve transakcije u sukobu ili je vjerovatno da će doći u sukob sa obavezama Društva;


2.    da savjetuju ili nagovaraju drugo lice na zaključivanje transakcija sa finansijskim instrumentima na način koji prelazi ovlašćenja relevantnog lica ili nije propisan ugovorom o pružanju usluga;

3.    da otkrivaju drugom licu bilo koje informacije ili mišljenja, osim u okviru redovnog ovlašćenja ili u okviru ugovora o pružanju usluga, ako relevantno lice zna, ili bi trebalo znati, da će takvo postupanje uticati na to drugo lice da:

 • zaključuju transakciju sa finansijskim instrumentima,
 •  savjetuju ili nagovaraju treće lice na zaključivanje takve transakcije.

Pravila upravljanja i odobravanja finansijskih instrumenata

Ova politika osigurava da investiciono društvo Limit Prime Securities A.D. Podgorica (u daljem tekstu ,,Društvo”) proizvodi finansijske proizvode koji ciljaju određenu grupu klijenata, tako da proizvod zadovoljava njihove interese, potrebe i ciljeve (ciljno tržište). Društvo će takođe identifikovati grupu krajnjih klijenata kojima ti proizvodi ne mogu biti ponuđeni zbog procjene Društva da proizvod ne zadovoljava njihove interese, potrebe i ciljeve (negativno ciljno tržište). Štaviše, Kompanija će za svako ciljno tržište identifikovati odgovarajuće distribucione kanale/mjesta i marketing medije tako da se proizvod ponudi ciljnom tržištu (u najvećoj mogućoj meri).

Konačno, Društvo ovom Politikom identifikuje informacije i prakse na osnovu kojih će procijeniti koliko je pojedinačni klijent kompatibilan sa proizvodom.

Odobrenje finanasijskih instrumenata

Izvršni direktor bi trebalo ad hoc da sprovodi predloge za novu ponudu kompanije. Prilikom dizajniranja novih proizvoda neophodno je da sljedeće uzme u obzir:

 • Kratak opis proizvoda i njegovih karakteristika;

 • Konflikti interesa moraju biti identifikovani i uzeti u obzir tokom razvoja proizvoda kako bi se osiguralo da karakteristike proizvoda budu od koristi krajnjem klijentu, a ne Društvu na osnovu procijenjenog rizika nepovoljnog ishoda za krajnje klijente;

 • Scenario analiza: Tokom razvoja proizvoda, treba sprovesti scenario analizu različitih mogućih ishoda proizvoda;

 • Strukturu naplate finansijskog instrumenta;

 • Identifikaciju ciljnog tržišta;

 • Negativno ciljno tržište;

 • Strategiju distribucije.

Pravilnik o upravljanju rizicima

Finansijski instrumenti, uključujući kupovinu i prodaju finansijskih instrumenata, nose određene rizike. Postavljanjem naloga za trgovanje i / ili potpisivanjem Ugovora o obavljanju brokerskih poslova, Klijent potvrđuje da je svjestan rizika povezanih sa tržištem kapitala, da mu je Kompanija stavila na raspolaganje podatke i informacije koje je tražio i da je kompanija odgovorila na zadovoljavajući način na sva pitanja koja je postavljao o tržišnim uslovima i finansijskim instrumentima na koja se nalog odnosi.

Društvo je u svom poslovanju posebno izloženo sledećim rizicima:

 • tržišni rizik;
 • kreditni rizik;
 • rizik likvidnosti;
 • operativni rizici;
 • rizike izloženosti jednoj osobi ili grupi povezanih lica,
 • drugi rizici.

1) Tržišni rizici su: rizik promjene cijena, rizik izmirenja obaveza i rizik druge strane, rizik prekoračenja dozvoljenih limita izloženosti, valutni rizik.

2) Kreditni rizik je rizik gubitka koji nastaje usled neispunjavanja finansijske obaveze lica prema društvu. Kreditni rizik ogleda se u činjenici da izdavalac finansijskog instrumenta nije u mogućnosti da plati ugovornu kamatu ili glavnicu na svoje dužničke obaveze. Prilikom procjene kreditnog rizika određenih finansijskih instrumenata, Kompanija će koristiti rejting agencija, ako je primjenljivo za procjenu kreditnog rizika. Ako nije primjenljivo, Kompanija će koristiti sopstvene tehnike procjene, kako finansijskih instrumenata, tako i klijenata, koje su interno razvijene tehnike fundamentalne analize.

3) Rizik likvidnosti predstavlja rizik od štetnih uticaja na finansijski rezultat i kapital Društva zbog nemogućnosti Društva da izmiri svoje dospjele obaveze. Na dnevnom nivou Kompanija mjeri likvidnost upoređujući bilans svojih likvidnih sredstava i tekućih obaveza.
Investiciono društvo je dužno da dnevno izračunava iznos likvidnog kapitala u novcu, rizike, izloženost i kvalifikovano učešće.

4) Operativni rizik je rizik od gubitka usled grešaka, prekida ili oštećenja do kojih može doći usled neadekvatnih unutrašnjih procedura, postupanja sa ljudima, sistemom ili spoljnim događajima, uključujući rizik promjene zakonskog okvira.

5) Izloženost Društva prema jednom entitetu predstavlja ukupan iznos potraživanja koja se odnose na to lice ili grupu povezanih lica (zajmovi, ulaganja u dužničke hartije od vrednosti, ulaganja  kapitala i akcije, izdate garancije i dr.).

6) Ostali rizici uključuju: rizike konkurencije i finansijske krize i smanjenje potražnje za uslugama

Izjava o privatnosti podataka

Zaštita privatnosti i čuvanje ličnih i finansijskih podataka naših klijenata jedno je od  naših prioriteta. Investiciono društvo Limit Prime Securities AD Podgorica (LPS) posluje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 079/08, 070/09, 044/12, 022/17) koji se takođe usklađuje sa Opštom uredbom Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti. Molimo Vas da se upoznate sa ovom Izjavom o privatnosti koja jasno objašnjava na koji način Društvo prikuplja, obrađuje, čuva i štiti informacije o klijentima. Izjavu ćemo povremeno usklađivati sa novim zakonima i tehnologijama kako bi bila u skladu sa poslovanjem i promjenljivim okolnostima.

Otvaranjem računa ili korišćenjem LPS veb stranice, dajete svoj pristanak za prikupljanje i korišćenje ličnih podataka od strane LPS-a, kao što je objašnjeno u ovoj Izjavi o privatnosti. Društvo se obavezuje na otvoreno i transparentno upravljanje Vašim ličnim podacima. Svrha upotrebe Vaših ličnih podataka će biti navedena u svim slučajevima gdje se u našim dokumentima i interakcijama sa Vama budu zahtijevali.

Prikupljanje ličnih podataka

Naknade i provizije investicionog društva mogu biti određene u novčanom iznosu ili u procentualnom iznosu u zavisnosti od vrste pružene usluge od strane društva.
Informacije koje LPS prikuplja uključuju:
 • Informacije sadržane u prijavi 
Uključuju lične informacije koje nam dostavite u Vašoj aplikaciji kao što su Vaše ime, adresa, datum rođenja, email adresa, detalji o zaposlenju, iznos prihoda, izvor prihoda itd. koje se koriste u cilju procjene Vaše prijave. Informacije koje nam dostavite koriste se i u svrhu održavanja komunikacije s Vama. 
 • Informacije o transakcijama
Uključuju informacije za svrhe procjene Vašeg iskustva u trgovanju i time prikladnosti obavljanja transakcija našim proizvodima i uslugama, kao i informacije o očekivanom obimu i vrijednosti Vaših transakcija s nama u cilju izgradnje Vašeg ekonomskog profila. Kada trgujete sa nama mi takođe prikupljamo informacije u obimu i vrijednosti trasakcija koje ste imali sa nama.
 • Informacije o verifikaciji
Uključuju informacije koje su potrebne za potvrdu Vašeg identiteta kao što su lična karta, pasoš, broj pasoša, potvrda o adresi prebivališta. Ove informacije takođe mogu uključivati osnovne informacije o Vama iz javnih evidencija ili od drugih subjekata koji nisu povezani sa LPS-om. Molimo Vas da imate na umu da snimamo telefonske razgovore ili elektronske komunikacije u vezi sa zaključenim transakcijama i pružanjem usluga koje se odnose na prijem, prenos i izvršavanje naloga klijenta.

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list Crne Gore", br. 033/14 od 04.08.2014, 044/18 od 06.07.2018) možemo zahtijevati provjeru Vašeg identiteta i drugih ličnih podataka. Vaši lični podaci se tretiraju strogo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Korišćenje ličnih informacija i njihovo objelodanjivanje

Podaci koje prikupljamo koristiće se samo u svrhe pružanja naših usluga ili pak u druge svrhe za koje ste dali saglasnost, osim u slučajevima gdje zakon propisuje drugačije. Takođe nam pomažu da poboljšamo svoje usluge, uspostavimo i upravljamo Vašim računom, imamo uvid u Vaše tekuće potrebe, poboljšamo korisnički servis, prilagodimo pretraživanje Vašim potrebama i informišemo Vas o relevantnim proizvodima, uslugama ili promocijama. Ako iz bilo kog razloga ne želite da primate obavještenja ove prirode kontaktirajte nas na info@limitprime.me 

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala mi čuvamo lične podatke o klijentima na period od minimum pet godina.

LPS zadržava pravo da objelodani lične podatke trećim stranama kada to zahtijevaju zakon, regulatorni organi, organi za sprovođenje zakona ili drugi državni organi, nadležne jurisdikcije kako bi zaštitili naša prava i/ili u slučaju usklađivanja sa pravnim procedurama. U takvim okolnostima, LPS će izričito obavijestiti treću stranu o povjerljivoj prirodi informacija. Vaše lične podatke možemo objelodaniti:
 • drugim preduzećima koja pružaju finansijske i druge usluge za LPS i njihove klijente;
 • našim povezanim organima, agentima, zaposlenima i predstavnicima;
 • Komisiji za tržište kapitala, Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i drugim referentnim institucijama;
 • finansijskim institucijama i drugim sličnim organizacijama u vezi sa našim korporativnim aktivnostima ili koje ste Vi imenovali;
 • spoljnim pružaocima usluga i profesionalnim savjetnicima koji nam pružaju usluge kao što su obrade računa, korisnički servis, sprovođenje anketa o zadovoljstvu klijenata ili druge aktivnosti prikupljanja relevantnih podataka za naše poslovanje;
 • kreditnim institucijama, agencijama za naplatu, sudovima, regulatornim tijelima kako je ugovoreno ili ovlašćenim zakonom;
 • bilo kojoj organizaciji po Vašem zahtjevu ili ovlašćenoj osobi, uključujući Vašeg finansijskog savjetnika, brokera, advokata ili računovođe;
 • partnerima, filijalama i savezima i brokerima sa kojima sarađujemo; 
 • osobi odgovornoj za Vašu prijavu. Ovim nedvosmisleno pristajete na razmjenu informacija sa tom osobom; i
 • ovlašćenom pojedincu, kao što je navedeno od strane tog pojedinca ili ugovora. 

Limit Prime Securities ne prodaje, ne licencira, ne daje u zakup niti na bilo koji drugi način otkriva lične podatke trećim stranama, osim kako je opisano u ovoj Izjavi.

Integritet i zaštita ličnih podataka

U cilju prikupljanja i čuvanja aktuelnih, tačnih i potpunih informacija molimo Vas da nas odmah obavijestite o bilo kakvim promjenama u ličnim podacima koje LPS ima o Vama. Lične informacije se bezbjedno čuvaju na serverima pristup ima samo ovlašćeno osoblje putem lozinke. Svi lični podaci su šifrovani i LPS preuzima sve moguće mjere zaštite u cilju sprečavanja neautorizovanog pristupa istim.

Statistički podaci i kolačići 

LPS koristi kolačiće u cilju prikupljanja statističkih informacija o posjetiocima naših veb sajtova. Podaci koji se prikupljaju su: broj posjetilaca, stranice koj se posjećuju, vrste izvršenih transakcija, vrijeme provdeno na mreži i preuzeti dokumenti, naziv Vašeg davaoca internetskih usluga, IP adresu, datum i vrijeme pristupa, razlika u vremenskoj zoni u odnosu na srednje vrijeme po Griniču (GMT), sadržaj zahtjeva, status pristupa/HTTP status za količinu prenesenih podataka, pretraživač, podešavanje jezika, verzija pretraživača, operativni sistem i površina ekrana, internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internet stranice koje ste posjetili s naše stranice. Ove informacije se koriste za procjenu i poboljšanje performansi naših veb sajtova. Osim statističkih informacija, mi ne prikupljamo nikakve informacije o Vama preko naše veb stranice, osim ako nam ih Vi ne dostavite. LPS može dijeliti statističke podatke o korištenju veb stranica sa renomiranim oglašivačkim i marketinškim kompanijama. Informacije ne otkrivaju identitet korisnika.

Pravo na uvid i ispravku

Imate pravo uvida na sve Vaše lične podatke koji su kod nas sačuvani, pravo ispravke, dopune i brisanja istih kada su nepotpuni, netačni i neažurni. Za navedeno je dovoljno poslati e-mail na našu adresu info@limitprime.me 

Ograničenje odgovornosti

LPS nije odgovoran za sadržaj politika privatnosti veb stranica sa kojima je povezan. LPS nema kontrolu nad upotrebom ili zaštitom informacija koje je Klijent dostavio tim sajtovima. Kad god Klijent odluči da se poveže na kobrendiranom veb sajtu ili na povezanom veb sajtu, od njega se može zatražiti da se registruje ili dostavi druge informacije. Napominjemo da će će u tom slučaju informacije biti evidentirane i regulisane od strane trećih lica i njihove politike privatnosti.

Saglasnost klijenta

Pristupanjem našem veb sajtu ili podnošenjem zahtjeva za otvaranje računa u LPS-u, saglasni ste da LPS prikuplja, održava, koristi i otkriva lične podatke o Vama koje ste Vi ili druga osoba dostavili kao što je gore opisano.
Kontaktirajte nas
Za sva pitanja o našoj Izjavi o privatnosti, načinu ažuriranja ličnih podataka, njihovom pristupu kontaktirajte nas putem telefona ili na email info@limitprime.me 

Izmjene i dopune ove Izjave o privatnosti 

LPS zadržava pravo izmjene ove Izjave u skladu sa dinamikom propisa i poslovanja. Saglasni ste i prihvatate sve izmjene koje će Vam biti dostavljane na uvid na našoj veb stranici. Svaki spor u vezi naše Izjave o privatnosti podložan je našim Uslovima i odredbama. LPS savjetuje svoje klijente da periodično proveravaju i pregledaju ovu Izjavu privatnosti. 

Informacije o finansijskim instrumentima

Investiciono društvo Limit Prime Securities AD Podgorica postojećim i potencijalnim klijentima dostavlja detaljne informacije o karakteristikama i rizicima finansijskih instrumenata, primjereno kategorizaciji klijenta kao malog ili profesionalnog investitora, koje će omogućiti klijentu da donese odgovarajuću odluku o ulaganju.

Informacije o riziku naročito obuhvataju:

1) rizike povezane sa vrstom finansijskog instrumenta, uključujući pojašnjenje finansijske poluge i njenog učinka, kao i rizik od gubitka ulaganja;

2) volatilnost cijene finansijskog instrumenta i eventualna ograničenja na postojećem tržištu za te instrumente;

3) finansijske i druge dodatne obaveze investitora u slučaju transakcije sa tim finansijskim instrumentima;

4) podatke o margini i druge obaveze u vezi finansijskog instrumenta.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, finansijski instrumenti su:

 1. prenosive hartije od vrijednosti;

 2. instrumenti tržišta novca;

 3. investicione jedinice, u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima;

 4. derivati, odnosno robni derivati, koji obuhvataju:

 • opcije, fjučerse, svopove, kamatne forvarde i druge izvedene finansijske instrumente koji se odnose na hartije od vrijednosti, valute, kamatne stope ili kamatne prinose, jedinice emisije gasa sa efektom staklene bašte, kao i druge izvedene finansijske instrumente, finansijske indekse ili finansijske jedinice koje se mogu saldirati u gotovom novcu ili razmjenom;

 • opcije, fjučerse, svopove, kamatne forvarde i ostale izvedene finansijske instrumente koji se odnose na robu i koji se obavezno saldiraju u gotovom novcu ili mogu biti saldirani u gotovini na zahtjev jedne od ugovornih strana, iz razloga koji nijesu vezani za neizvršenje obaveza ili raskid ugovora;

 • opcije, fjučerse, svopove i druge izvedene finansijske ugovore koji se odnose na robu i mogu biti saldirani fizički, pod uslovom da se tom robom trguje na regulisanom tržištu i/ili MTP-u i/ili OTP-u, osim veleprodajnih energetskih proizvoda kojima se trguje na OTP-u koji moraju biti saldirani razmjenom;

 • opcije, fjučerse, svopove, forvarde i druge izvedene finansijske instrumente koji se odnose na robu i mogu biti saldirani fizički, na način koji nije predviđen u podtački c ove tačke, koji nijesu predviđeni za trgovanje i imaju karakteristike izvedenih finansijskih instrumenata;

 • izvedene finansijske instrumente za prenos kreditnog rizika;

 • finansijske ugovore o razlikama;

 • opcije, fjučerse, svopove, kamatne forvarde i druge izvedene finansijske instrumente koji se odnose na klimatske promjene, troškove prevoza, jedinice emisije gasa sa efektom staklene bašte ili stope inflacije ili drugu zvaničnu ekonomsku statistiku koja mora biti saldirana u gotovom novcu na zahtjev jedne od ugovornih strana iz razloga koji nijesu povezani sa neizvršenjem obaveza ili raskidom ugovora, kao i druge izvedene finansijske ugovore koji se odnose na imovinu, prava, obaveze, indekse i druge jedinice mjere koje imaju karakteristike drugih izvedenih finansijskih instrumenata, kojima se trguje na regulisanom tržištu, MTP-u ili OTP-u; i

 • jedinice emisije gasa sa efektom staklene bašte.

Investiciono društvo dužno je da redovno preispituje finansijske instrumente koje nudi ili prodaje, uzimajući u obzir rizike ciljanog tržišta, a naročito u odnosu na prilagođenost finansijskog instrumenta potrebama ciljanog tržišta, kao i prikladnost strategije za njihovu distribuciju.

Izjava o novčanim sredstvima klijenta

Novac koji Limit Prime Securities drži u ime klijenta, će se tretirati kao novac Klijenta. Na pitanja koje se odnose na prijem novca od strane Klijenta, odnosno čuvanje/držanje novca u ime klijenta, se primjenjuje važeća regulativa u ovoj oblasti.

Sredstva na računu za plaćanje klijenta, nijesu sredstva investicionog društva i ne ulaze u njegovu imovinu, ne mogu biti predmet prinudne naplate niti potraživanja od strane povjerilaca, ne mogu se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu, niti koristiti za plaćanje obaveza investicionog društva.

Društvo čuva i vodi poslovne knjige i evidencije novca u ime svojih Klijenata. Odredbe ovog Ugovora koje se odnose na novac, podložne su odredbama i uslovima poslovanja banaka i kreditnih institucija kod kojih se takva sredstva drže, odnosno prenose.

U skladu s relevantnim zahtjevima za marginu, minimalni iznos depozita ne može biti niži od 100,00 USD ili 100,00 EUR.

Društvo ne naplaćuje prenos novac sa našeg računa, na račun Klijenta ili obratno. Međutim, Klijent mora biti svjestan troškova prenosa novca i ostalih troškova koje naplaćuju banke, pružaoci usluga platnog prometa i bilo koji drugi pružaoci takvih usluga koje Klijent koristi u svrhu transfera novca nama i od nas.

Kada Klijent uplaćuje odnosno prenosi novac na račun koji je vezan za korisnički nalog, vrijeme potrebno za prikazivanje tog novca na računu zavisi od samog načina prenosa tih sredstava.

Novac klijenata Društvo deponuje, odnosno drži na računu ili računima otvorenim kod ovlašćene kreditne institucije. Društvo može novac primati i preko institucije platnog prometa. Pri tome, Društvo je u obavezi da pri izboru kreditne institucije i institucije platnog prometa postupa sa pažnjom dobrog stručnjaka i u skladu sa članom 298 Zakona o tržištu kapitala. Pri tome se uzima u obzir stručnost i renome banke ili institucije platnog prometa, kao i zakonski i regulatorni zahtjevi ili tržišne prakse vezane za držanje novca klijenata koji bi mogao negativno uticati na zaštitu koja se pruža klijentovom novcu.

Društvo će preduzeti mjere da se klijentska sredstva kod banke mogu identifikovati odvojeno od novčanih sredstava Društva, tako što se klijentska sredstva drže na posebnom računu otvorenom samo za tu namjenu. Slično tome, u skladu sa zahtjevima važećih zakona i propisa, Društvo će pri prijemu bilo kojih sredstava od strane Klijenta, ista bez odlaganja deponovati na jedan ili više klijentskih računa.

Ukoliko je to potrebno, Društvo će diversifikovati novčana sredstva Klijenata kroz držanje računa kod više banaka.

Klijent je saglan da Društvo neće biti odgovorno za bilo kakav gubitak prouzrokovan bankrotom bilo koje treće strane, uključujući banke i platne institucije, kastodi, ili bilo koje drugo lice koje drži novac u ime Klijenta ili koje učestvuje u prenosu novca.

Politika sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN propisi)

Obavezni smo da se pridržavamo važećih zakona i propisa koji se odnose na sprečavanje pranja novca, podmićivanje, korupciju i finansiranje terorizma („Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma“).

U cilju usklađivanja sa standardnim SPN propisima, od Vas zahtijevamo da podnesete sledeću dokumentaciju:

Dokaz o identitetu: važeća kopija pasoša, važeća lična karta, važeća vozačka dozvola,
Dokaz o adresi: Važeći dokaz adrese, koji nije stariji od tri mjeseca,
Vašu fotografiju sa identifikacionim dokumentom 
Popunjen i potpisan PEL obrazac.

Pored toga, potrebne su nam informacije o vašem zaposlenju, profesiji, godišnjem dohotku, štednji i ulaganjima, o svrsi i prirodi vašeg trgovanja s nama, porijeklu sredstava s kojima ćete trgovati sa nama, podaci o vašem iskustvu u trejdingu ...
Svi depoziti i podizanja sredstava moraju glasiti na vaše ime i moraju se podudarati sa dostavljenim dokumentima.
Ako deponujete više od 15.000 USD, od vas će se tražiti da ispunite izjavu o porijeklu sredstava i da priložite svu relevantnu prateću dokumentaciju u svrhu potkrepljivanja svojih izjava.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila: info@limitprime.me 

Postupak za prigovore

Prigovori se mogu podnijeti na jedan od sljedećih načina:

1. lično podnošenje pismenog prigovora Društvu
2. slanje poštom
3. slanje skeniranih prigovora putem e-maila: info@limitprime.me
4. podnošenje prigovora elektronski, na portalu Klijenta

Prigovori se podnose u pisanom obliku i moraju sadržati sljedeće podatke:

1. lični podaci osobe koja podnosi žalbu, a to su: ime i prezime, odnosno ime pravnog lica, jedinstveni matični broj, adresa, kontakt e-mail i kontakt telefon
2. datum podnošenja prigovora
3. opis predmeta prigovora i dokaza
4. potpis podnosioca prigovora u slučaju da nije podnešeno elektronski (putem portala Klijenta)

Nakon prijema prigovora, analiziraćemo prigovor i javićemo vam se ishodom/odlukom u roku od 8 dana od prijema prigovora.

Povlačenje novca

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca, traženo povlačenje može biti usmjereno samo na bankovne račune koji glase na ime našeg klijenta - vlasnika korisničkog računa (ime i prezime klijenta navedeno na njegovom identifikacionom dokumentu mora biti isto kao i ime i prezime vlasnika računa).

Po odobrenom zahtjevu za povlačenje, Limit Prime Securities izvršiće isti u roku od dva radna dana. Limit Prime Securities usmjerava odobreni iznos direktno na bankovni račun klijenta putem wire transfera i za takav prenos koristiće „SHA opciju transakcionih naknada“.

Imajte na umu da bankovni wire transferi mogu trajati do 6 dana, pa stoga Limit Prime Securities ne može biti odgovoran za bilo kakva moguća kašnjenja u prenosu sredstava na bankovni račun klijenta.

Nalog za povlačenja novca Klijent može popuniti na svom portalu.
 

Provizije za neaktivnost

S obzirom da smo mi regulisana firma, vaš račun ima zaštitu od negativnog salda, to znači da se ne može oduzeti više novca nego što imate, što bi značilo da ako imate 0 novca na računu, ove provizije se neće oduzimati. Takođe ukoliko imate stanje na računu manje od 20 USD, oduzeće se iznos do 0 USD, što bi u praksi značilo da ako imate 14 USD, oduzeće se 14USD i stanje na vašem računu će biti 0 USD.

Takođe, još jednom šaljemo pomenutu odluku o provizijama za neaktivne račune objavljenu na našoj internet stranici 22.12.2023.
Naša kompanija donosi odluku o određivanju provizija i to na sledeći način: 

a.  Provizija za održavanje neaktivnih računa – provizija koja će se naplaćivati počev od 01.01.2024 godine za sve Metatrader račune koji nisu bili aktivni u periodu od tri mjeseca prije datuma obračuna. Provizija će se naplaćivati mjesečno i to svakog prvog u mjesecu u iznosu od 20 USD. 

b. Provizija za povlačenje novca 

    provizija koja će se naplaćivati počev od 01.01.2024 godine i to u sledećim slučajevima: 

- za sve klijente koji povlače novac u roku od mjesec dana od uplate i odobrenja računa za trgovanje a nisu trgovali, to jeste imali ni jednu transakciju 

- za sve klijente koji povlače novac u roku od tri mjeseca od uplate i odobrenja računa za trgovanje a nisu trgovali, to jeste imali ni jednu transakciju mjesečno i to u periodu od tri mjeseca od dana odobrenja računa za trgovanje 

- za sve ove klijente i slučajeve će se naplaćivati provizija za neaktivne račune prilikom povlačenja novca i to u iznosu od 20USD i to pri svakom povlačenju novca.

Prije nego odete, zakažite
besplatan razgovor sa našim agentom.

Postavite sva pitanja u vezi trejdinga i dobićete odgovore odmah.

Kontaktirajte nas putem WhatsApp-a!